İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046426
Şehir : Van / İpekyolu
Yayınlandığı Gazeteler

VAN OLAY 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/420993
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İpekyolu Belediyesi sınırları içerisindeki alanların süpürülmesi, yıkanması, oluşan evsel atıkların toplanması ve çöp depolama alanına taşınması için 69 (Altmışdokuz) Aracın 32 ay süre ile sürücüsüz kiralanması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAFIZİYE MAH SERDAR 2. SOK NO:3 İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İPEKYOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/420993

1-İdarenin

a) Adresi : HAFİZİYE MAH. SERDAR 2. SOK. NO:3 İPEKYOLU 65100 İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4447160 - 4322170097
c) Elektronik Posta Adresi : cevre.sayin65@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İpekyolu Belediyesi sınırları içerisindeki alanların süpürülmesi, yıkanması, oluşan evsel atıkların toplanması ve çöp depolama alanına taşınması için 69 (Altmışdokuz) Aracın 32 ay süre ile sürücüsüz kiralanması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Van İpekyolu İlçe Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 32(otuz iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HAFIZİYE MAH SERDAR 2. SOK NO:3 İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 07.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
NO ARACIN CİNSİ ADET ARAÇ ÖZELLİKLERİ ARAÇ MODELİ
1 Hidrolik Sıkıştırmalı Kamyon (16+1,5 m³-18+1,5 m3 arası) 2 Hidrolik Sıkıştırmalı Kamyon (16+1,5 m³-18+1,5 m3 arası) 2013 ve üstü
2 Hidrolik Sıkıştırmalı Kamyon (8+1 m³ -
10+1 m3 arası)
2 Hidrolik Sıkıştırmalı Kamyon (8+1 m³ - 10+1 m3 arası) 2014 ve üstü
3 Hid.Sık.Çok Amaçlı Çöp Aracı Vinçli (18 + 5 m3 - 20+ 5 m3 arası) 2 18 m³ Hid.Sık.Çok Amaçlı Çöp Aracı 2014 ve üstü
4 Yol Süpürme Aracı (9,5 m³ - 11,5 m3 arası) 2 Yol süpürme aracı 9,5 m3 2013 ve üstü
5 Arazöz (19 Ton- 21 Ton arası) 1 Arazöz (19 Ton- 21 Ton arası) 2013 ve üstü
6 3 m3 Mini Damper kasalı kamyonet 1 Pino ( 3m³ Mini Damper kasalı) 2013 ve üstü

Adayın veya isteklinin yukarıda belirtilen araçların kendi malı olduğuna dair belgeleri teklif kapsamında sunması zorunludur. Adayın veya isteklinin kendi malı olan araçları; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
Kendi malı şartı aranan araçların belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin (araç ruhsatları ile birlikte teknik özellikleri tevsik edici Araç üst ekipman uygunluk belgelerini) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.
İş ortaklığında araçlar ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 74. maddesine istinaden, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği devam eden aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunacaklardır. 1- TS 13506 İş Yerleri - İş Makinalarını Kiralama Hizmeti Veren- Genel Kurallar 2- TS 12652 İş yerleri – Araç Kiralama Hizmeti Veren – Genel Kurallar İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. Karayolu Taşıma Kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış K1, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki Belgelerinden herhangi birinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan (Yüklenici tarafından temin edilen araç ile gerçekleştirilen Kent içi çöp toplama ve taşıma işleri için araç kiralama hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İPEKYOLU BELEDİYESİ 4. KAT İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR