KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037739
Şehir : Kocaeli / Karamürsel
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/380974
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇÖP TOPLAMA TAŞIMA VE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karamürsel Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Adres: 4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 Karamürsel / KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA TAŞIMA VE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/380974

1-İdarenin

a) Adresi

:

4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 41500 Karamürsel/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

(262) 452 10-25 - (262) 452 13-89

c) Elektronik Posta Adresi

:

nesecakmak@karamursel.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇÖP TOPLAMA TAŞIMA VE KENT TEMİZLİĞİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karamürsel Belediye Başkanlığı- Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İhale Salonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karamürsel Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Adres: 4 Temmuz Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 Karamürsel / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

05.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5.maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 6.maddesi gereğince Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış K1 yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Çalışacak araçların sayıları ve miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
idarenin vereceği araçlar (Araçlar hergün günde 7,5 saat çalışacaklardır.Şöför giderleri,yakıt giderleri ve sigorta giderleri hariç tüm bakım ve yedek parça,arıza ve kaza giderleri yükleniciye ait olacaktır.)
ARACIN CİNSİ MİKTARI
15 m3 çöp kamyonu (2016Model) -İdare 1 Adet
5 m3 çöp kamyonu (2013 Model)-İdare 1 Adet
5 m3 hidrostatik süpürme aracı (2011 Model) -İdare 1 Adet
2 m3 hidrostatik süpürme aracı (2011 Model) -İdare 1 Adet
YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI ARAÇLAR
En az 245 Beygir 15 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 2014 Model) -Yüklenici 2 Adet
En az 170 Beygir 10 m3 Çok amaçlı sıkıştırmalı çöp kamyonu (En az 2012 Model) ( Kendi Malı Olacaktır.) -Yüklenici 1 Adet
En az 170 Beygir 9 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 2012 Model) -Yüklenici 2 Adet
En az 170 Beygir 8 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 2012 Model) -Yüklenici 2 Adet
En az 170 Beygir 7 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (1 Adeti Kendi Malı Olacaktır.) (En az 2012 Model) -Yüklenici 2 Adet
En az 410 Beygir Çekici Kamyon (En az 2010 Model) -Yüklenici 1 Adet
Smitreyler 53 m3 Sıkıştırmalı Çöp Nakil Aracı (En az 2010 Model) -Yüklenici 2 Adet
Binek Oto en az 1600 cc (En az 2012 model) -Yüklenici 2 Adet
İşin özelliği ve araçların özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması sebebiyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 41. maddesi uyarınca ihale konusu işin yapılabilmesi için
1 adet 7 m3 Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,
1 adet 10 m3 Çift Vinçli Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı ,
araçların kendi malı olması istenilmektedir.
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Araç çalıştırılmasına dayalı çöp toplama ve/veya nakli ve/veya cadde, sokak, meydan süpürme ve/veya yıkama gibi kentsel temizlik işleri (söz konusu işlere ait istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi, işçilik kalemlerinin tutarı düşülmek suretiyle değerlendirilecek


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karamürsel Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR