ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00998406
Şehir : Samsun / Çarşamba
Semt-Mahalle : KİRAZLIKÇAY MAH. / ÇARŞAMBA
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EXPRES 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/236302
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27 Kişilik 2 Adet Midibüs ile 850 Seferlik Personel Taşıma Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Fabrika-Y.Pazar-Fabrika ve Fabrika-Dörtyol-Fabrika arası. (Ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kirazlıkçay mah. Baraj Yolu Cad. No:210 Çarşamba/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

27 Kişilik 2 Adet Midibüs ile Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/236302

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kirazlıkçay Mah. Baraj yolu Cad. No: 210 55500 ÇARŞAMBA/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

0(362) 833 34 40 - 0(362) 833 34 45

c) Elektronik Posta Adresi

:

carsambaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

27 Kişilik 2 Adet Midibüs ile 850 Seferlik Personel Taşıma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Fabrika-Y.Pazar-Fabrika ve Fabrika-Dörtyol-Fabrika arası. (Ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kirazlıkçay mah. Baraj Yolu Cad. No:210 Çarşamba/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

10.06.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Hizmetin Yürütülebilmesi İçin istenilen en az 27 kişilik 2 adet C Plakalı Midibüs için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.
Araçlar ve sürücülere ait aşağıda istenilen belgeler sözleşme aşamasında idareye tevdi edilecektir.
Araçların ruhsat fotokopileri
Araçlar kiralık ise kira sözleşmeleri
Her araç için Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel servis Aracı İzin Belgesi
Özel servis aracı uygunluk belgesi
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası Poliçeleri
Şoförlere ait sürücü belgeleri
Şoförlere ait SRC belgesi
Şoförlere ait kimlik fotokopileri
Şoförlere ait adli sicil kayıt belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan her türlü Personel taşıma ve turizm amaçlı taşıma hizmetleri, Benzer İş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çarşamba Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR