ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978423
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İSTANBUL 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/167262
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 8 Aylık 2 Adet Kamyonet Tipi Araç Kiralama (Şoförsüz araç kiralama (4+1)) Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Ferhatpaşa Mah Atatürk Cd.No:115-116 Çatalca /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 8 AYLIK KAMYONET TİPİ ARAÇ KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ- YAKIT HARİÇ) HİZMET ALIMI

ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ -SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 Yılı 8 Aylık Kamyonet Tipi Araç Kiralama (sürücüsüz- yakıt hariç) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/167262

1-İdarenin
a) Adresi :
FERHATPASA MAH. ISTANBUL CAD. 143 34540 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127895394 - 2127892371
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuldhs6@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019 Yılı 8 Aylık 2 Adet Kamyonet Tipi Araç Kiralama (Şoförsüz araç kiralama (4+1)) Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Ferhatpaşa Mah Atatürk Cd.No:115-116 Çatalca /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.04.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan 2019 yılının Nisan ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini kaşe ve imza bulunacak şekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü araç kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Ferhatpaşa Mah Atatürk Cd.No:115-116 Çatalca /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KAMYONET TİPİ ARAÇ KİRALAMA (Şoförsüz araç kiralama hizmeti (4+1)) ay 8
2 KAMYONET TİPİ ARAÇ KİRALAMA (Şoförsüz araç kiralama hizmeti (4+1)) ay 8

Okas Kodu Okas Açıklaması
601700001 Yolcu taşıma araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR