DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962609
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU GÜNCEL 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/104782
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet Çift Sıralı Pikap 2,5 ay, 1 adet 4+1 Kişilik Binek Taşıt 2,5 ay, 1 adet Minibüs 2,5 ay, Toplam: 12 araç ile şoförlü taşıma hizmet alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Sahası dahilinde ve haricinde tüm hizmetlerde kullanılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Silvan Proje Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu Şehitlik Yenişehir/Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-SİLVAN PROJE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


DSİ 10 Bölge Müdürlüğü Silvan Proje Müdürlüğü Şoförlü Taşıma Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/104782

1-İdarenin

a) Adresi : ŞEHİTLİK ŞEHİTLİK 2 21100 ŞEHİTLİK YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122266411 - 4122266402
c) Elektronik Posta Adresi : dsi10@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 adet Çift Sıralı Pikap 2,5 ay, 1 adet 4+1 Kişilik Binek Taşıt 2,5 ay, 1 adet Minibüs 2,5 ay, Toplam: 12 araç ile şoförlü taşıma hizmet alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Sahası dahilinde ve haricinde tüm hizmetlerde kullanılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(üç) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Silvan Proje Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu Şehitlik Yenişehir/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;
1) Otomobil cinsi taşıtlar için isteklinin kendi adına kayıtlı olduğu A1 yetki belgesi varsa; A1 yetki belgesinin ihalede teklif dosyasında verilmesi zorunludur. İstekli A1 Yetki Belgesine sahip değil ise, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih ve 21733 sayılı Olur’u gereğince; otomobil cinsi taşıtlar (binek) için kendi adına kayıtlı A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra 20 (yirmi) gün içerisinde İdaremize teslim edecek olup, A1 Yetki Belgesi ilgili kurumdan alınıp İdaremize teslim edilmeden işe başlatılmayacaktır. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili Kurum tarafından verilmemesi halinde yüklenici A1 Yetki Belgesi için ilgili Kuruma başvuru yaptığına dair belgeleri İdareye sunması halinde İdarece ek olarak 20 (yirmi) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenici A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen süreler içerisinde İdaremize teslim etmemesi durumunda sözleşme fesih işlemleri başlatılacak olup, kesin teminat gelir kaydedilecek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 26. maddeleri uygulanacaktır.
2) İstekli, kendi adına kayıtlı olan, pick-up cinsi taşıtlar için K1 ve/veya R1 ve/veya L1 yetki belgesini teklifi ile birlikte verecektir.
3) İstekli, Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereğince minibüs sınıfına giren şoförü dâhil 10 kişi ve daha üstü kiralık taşıtlar için, D2 yetki belgesini teklifi ile birlikte verecektir.
Bahse konu belgeler İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı 7.7 maddesine uygun olarak ihaleye sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; şoförlü/şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü/Muhasebe Müdürlüğü veya DSİ 10. Bölge Muhasebe Müdürlüğünün Vakıfbank Seyrantepe Diyarbakır Şubesi nezdindeki TR750001500158007302975817 nolu hesabına yatırılarak alınacak dekontla DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünde ihale dokümanı alınabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Silvan Proje Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR