DSİ 15. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

DSİ 15. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941107
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/49687
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet (16+1) kişilik minibüs 207 gün (136 km/gün), 1 adet (16+1) kişilik minibüs 207 gün (46 km/gün), ve 1 adet (16+1) kişilik minibüs 306 gün (Normal mesai günlerinde ortalama 100 km, Resmi tatil günlerinde ortalama 35 km) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 1BÖLGE 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Mahallesi Özburçak Sokak No:1 İZMİT /KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


DSİ 15 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET (16+1) KİŞİLİK MİNİBÜS KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49687

1-İdarenin

a) Adresi : Sanayi Mahallesi Özburçak sokak No:1 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623356293 - 2623352451
c) Elektronik Posta Adresi : dsi1@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet (16+1) kişilik minibüs 207 gün (136 km/gün), 1 adet (16+1) kişilik minibüs 207 gün (46 km/gün), ve 1 adet (16+1) kişilik minibüs 306 gün (Normal mesai günlerinde ortalama 100 km, Resmi tatil günlerinde ortalama 35 km)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 1.BÖLGE 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Odası İZMİT/KOCAELİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 1BÖLGE 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Mahallesi Özburçak Sokak No:1 İZMİT /KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği çalıştırılacak olan servis araçları " P " plakalı olacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Bu ihale kapsamında çalışacak servis araçları "P" plakalı olacaktır.
b) Çalışacak servis araçları en az 2012 model veya daha yukarı olacaktır.
c) Kendi malı olan araçlar ile ilgili bilgi/belgeler: İstekli, kendi malı olan araçlarını; demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter Tespit Tutanağı ile veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile veya Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi ile tevsik edecek ve buna ilişkin belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.
Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir
d) Kendi malı olmayan araçlar ile ilgili bilgi/belgeler: Araç ruhsatları istekli adına kayıtlı değil ise, bu araç sahiplerinin Birlik yada Kooperatif üyeliklerinin devam ettiğinin Birlik yada Kooperatif tarafından verilen yazı ile belgelenmesi ve bu belgenin ihale dosyasında verilmesi gerekmektedir
Miktar Araçların Cinsi Modeli Yakıt Cinsi
3 Adet 16+1 Minibüs (Klimalı) En az 2012 model veya daha yukarısı Motorin/Benzin


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 1.BÖLGE 15.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Evrak Kayıt Servisi İZMİT/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR