MALATYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

MALATYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00929488
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 15.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/8346
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar için 2019 Mali Yılı 10 Aylık, 12 Adet Şoförlü ve 1 Adet Şoförsüz Toplam 13 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı(8(şoförlü) Pick-up, 2minibüs(şoförlü), 1midibüs (şoförlü), 1 8+1 binek(şoförlü) ve 1binek sedan(Şoförsüz)) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA 44200
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar İçin 2019 Mali Yılı 10 Aylık, 12 Adet Şoförlü ve 1 Adet Şoförsüz Toplam 13 Adet Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/8346

1-İdarenin

a) Adresi : Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad.No:91 Battalgazi /MALATYA 44200 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223259922 - 4223235161
c) Elektronik Posta Adresi : malatya@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar için 2019 Mali Yılı 10 Aylık, 12 Adet Şoförlü ve 1 Adet Şoförsüz Toplam 13 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı(8(şoförlü) Pick-up, 2minibüs(şoförlü), 1midibüs (şoförlü), 1 8+1 binek(şoförlü) ve 1binek sedan(Şoförsüz))
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA 44200
b) Tarihi ve saati : 06.02.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili mevzuat gereği kiralanacak 14+1, 17+1 ve 27+1 yolcu kapasiteli araçlar için D2 yetki belgeleri ayrı ayrı ihale dosyası içinde idareye sunulacaktır.
İstekliler Binek ve Pick-Up tipi araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2' sini aşmayacaktır. İsteklilerin ihale dosyasında teklif ettikleri araçların marka, model bilgilerini içeren Bilgi Formu ve Teklif Analiz Formunu ihale teklif zarfı içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir. Bu form teknik şartname de bulunmaktadır. Her bir kısım için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP üzerinden yada Malatya Defterdarlığı Muhasebe Veznesine 100 TL yatırılıp dekontun Müdürlüğümüze sunulması adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi 3 Kat No: 312 Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Malatya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Engelsiz Yaşam Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Yeşilyurt Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Miad Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR