ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909115
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/623567
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İki Adet Servis Aracının (2 Ad.Midibüs) Şoförü İle Birlikte Kiralanması İşi 1 Adet Servis Midibüsü (Gidiş-Geliş(44 km) 1 sefer) 301 Sefer/Gün 1 Adet Servis Midibüsü (Gidiş -Geliş(53 km) 1 sefer) 301 Sefer/Gün Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü İle Şehiriçi Güzergahlar: 1- Ziyapaşa Cad.(Sarar İmam H.L.)-Opera-Muttalıp Cad.-Sakarya Cad.-Çamlıca, Şirintepe, Yeşiltepe ve Esentepe Mahallerinden Orman Fidanlık Müdürlüğüne gidiş-dönüş ortalama 44 km (Midibüs), 2- 71 Evler (Sarı Pekmez Petrol), Vadişehir, Çankaya, Yıldıztepe ve Büyükdere Mahallerinden Orman Fidanlık Müdürlüğüne gidiş-dönüş ortalama 53 km (Midibüs)dir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü Kütahya Yolu 10. Km Ömür Mevkii ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKİ ADET SERVİS ARACI (2 ADET MİDİBÜS) KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/623567

1-İdarenin

a) Adresi : ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ KÜTAHYA YOLU 10.KM 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223241210 - 2223241218
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirofm@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İki Adet Servis Aracının (2 Ad.Midibüs) Şoförü İle Birlikte Kiralanması İşi 1 Adet Servis Midibüsü (Gidiş-Geliş(44 km) 1 sefer) 301 Sefer/Gün 1 Adet Servis Midibüsü (Gidiş -Geliş(53 km) 1 sefer) 301 Sefer/Gün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü İle Şehiriçi Güzergahlar: 1- Ziyapaşa Cad.(Sarar İmam H.L.)-Opera-Muttalıp Cad.-Sakarya Cad.-Çamlıca, Şirintepe, Yeşiltepe ve Esentepe Mahallerinden Orman Fidanlık Müdürlüğüne gidiş-dönüş ortalama 44 km (Midibüs), 2- 71 Evler (Sarı Pekmez Petrol), Vadişehir, Çankaya, Yıldıztepe ve Büyükdere Mahallerinden Orman Fidanlık Müdürlüğüne gidiş-dönüş ortalama 53 km (Midibüs)dir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü Kütahya Yolu 10. Km Ömür Mevkii ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hususlarına uygun olarak düzenlenmiş olan "Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi" (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınacaktır).
Personel Servis Aracı olarak kullanılacak araçlar 2001 model ve üstü olmalıdır (İstekliler servis aracı olarak kullanacakları araçların ruhsatlarının aslını veya noter onaylı bir suretini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu iş ile ilgili her türlü personel taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki TR820001000117587239915001 IBAN nolu hesabı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü(Muhasebe Salonu) Kütahya Yolu 10.km Ömür Mevkii ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR