BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908774
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/625899
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MİKTARI: 27 ARAÇ İLE 9 AY OLUP TÜRÜ: HİZMET ALIM İŞİDİR.
İşin Yapılacağı Yer
:
BUCA BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARIDIR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Buca Belediyesi Menderes Caddesi No:85 2.Kat Belediye Meclis Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BUCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

BUCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BUCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/625899

1-İdarenin

a) Adresi : MENDERES CADDESI NO: 85 BELEDİYE SARAYI 35150 BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324391010 - 2324520233
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@buca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MİKTARI: 27 ARAÇ İLE 9 AY OLUP TÜRÜ: HİZMET ALIM İŞİDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BUCA BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARIDIR.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Buca Belediyesi Menderes Caddesi No:85 2.Kat Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YÜKLENİCİ TARAFINDAN KENDİ MALI OLMASI GEREKEN ARAÇLAR
1) AĞAÇ SÖKME VE DİKME ATAŞMANI VE (EN AZ 2015 MODEL VE GÖVDE ÇAPI 20-35 CM ARASINDA OLMALIDIR. ) 1 ADET
2) BOMLU SEPETLİ ARAÇ (EN AZ 2015 MODEL VE EN AZ 110 KW MOTOR GÜCÜNDE), 1 ADET
3) 26 TON KAPASITELI KAMYON (EN AZ 2015 MODEL VE EN AZ 200 KW MOTOR GÜCÜNDE), 1 ADET
Yukarıda liste halinde belirtilmiş olan 3 adet araç ile ilgili olarak, kendi malı istenen tüm araçların özellikleri ruhsat asıllarında belirtilmiş olacaktır.
Yüklenici tarafından kendi malı olması istenen araçların, özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması nedeni ile hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 41. Maddesi hükmü doğrultusunda ihale konusu işin yapılabilmesi için ihale konusu işle doğrudan ilgili olması sebebiyle kendi malı olması gerekmektedir.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
Yüklenicinin ihale kapsamında kullanacağı tüm araçlar 2015 model ve üzeri olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLŞEİTİRLMİŞ HER TÜRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞLERİ BENZER İŞ OARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Buca Belediyesi, Menderes Caddesi No:85 Belediye Sarayı 3. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Buca / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Buca Belediyesi, Menderes Caddesi No:85 Belediye Sarayı 3. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Buca / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR