ETİMESGUT BELEDİYE BŞK. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ETİMESGUT BELEDİYE BŞK. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00900642
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 22.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/594626
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemizin ihtiyacı olan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet D segmentli füme renkli binek tipi araç, 1 adet binek tipi araç, 1 adet hafif ticari araç, 2 adet 35+1+1 yolcu kapasiteli araçların kiralanması  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Etimesgut Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılacak olup, kullanılacak hizmet birimleri (Hizmetin gerektirdiği her türlü işler ve her yerde)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etimesgut Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, 30 Ağustos Mah.Şehit Hasan Öztürk cad.No.5 Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ETİMESGUT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin ihtiyacı olan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet D segmentli füme renkli binek tipi araç, 1 adet binek tipi araç, 1 adet hafif ticari araç, 2 adet 35+1+1 yolcu kapasiteli araçların kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/594626

1-İdarenin

  1. Adresi: 30 AGUSTOS MAHALLESI SEHIT HASAN ÖZTÜRK CADDESI 5 06790 ETİMESGUT/ANKARA
  2. Telefon ve faks numarası: 3122441000-2461453 – 3122449991
  3. Elektronik Posta Adresi: mbozdag@etimesgut.bel.tr
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı: Belediyemizin ihtiyacı olan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet D segmentli füme renkli binek tipi araç, 1 adet binek tipi araç, 1 adet hafif ticari araç, 2 adet 35+1+1 yolcu kapasiteli araçların kiralanması
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  2. Yapılacağı yer: Etimesgut Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılacak olup, kullanılacak hizmet birimleri (Hizmetin gerektirdiği her türlü işler ve her yerde)

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

  1. Yapılacağı yer: Etimesgut Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, 30 Ağustos Mah.Şehit Hasan Öztürk cad.No.5 Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati: 17.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede her türlü araç kiralama hizmeti alımı işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etimesgut Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah.Şehit Hasan Öztürk cad.No.5 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR