TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00896074
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 15.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/565350
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
02/01/2019-31/12/2021 tarihleri arasında yakıt ve sürücü ücreti hariç sürücülü 2 adet minibüs ve 02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında 1 adet binek ile 15 Mart-15Haziran (2019-2020-2021) tarihleri arasında 1 adet ilave minibüs kiralanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanına giren illeri ve bu illerin ilçe, belde ve köyleri (Bursa, Bilecik ve Eskişehir illeri, bağlı ilçeleri, beldeleri ve köyleri) ile idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YAVUZSELİM MAH. ANKARAYOLU CAD. NO:257 YILDIRIM/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü 02/01/2019-31/12/2021 tarihleri arasında yakıt hariç sürücülü 2 adet minibüs ve 02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında 1 adet binek taşıt kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası
: 2018/565350

1-İdarenin

a) Adresi : YAVUZSELİM MAH. ANKARAYOLU CAD. NO:257 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243617525 - 2243618488
c) Elektronik Posta Adresi : tuikbursa@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 02/01/2019-31/12/2021 tarihleri arasında yakıt ve sürücü ücreti hariç sürücülü 2 adet minibüs ve 02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında 1 adet binek ile 15 Mart-15Haziran (2019-2020-2021) tarihleri arasında 1 adet ilave minibüs kiralanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanına giren illeri ve bu illerin ilçe, belde ve köyleri (Bursa, Bilecik ve Eskişehir illeri, bağlı ilçeleri, beldeleri ve köyleri) ile idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YAVUZSELİM MAH. ANKARAYOLU CAD. NO:257 YILDIRIM/BURSA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin, ruhsat vb. belgeler,
Binek araç için A1 belgesi ile Minibüsler için D2 belgesi istenecektir. Bu belge teklif zarfı ile birlikte İdareye sunulacaktır. Ayrıca yüklenici, taşıtlara ait taşıt kartlarını İdareye zamanında vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi..
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan sürücüsü ile birlikte veya sürücüsüz yakıt ve diğer giderler. İdareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası/Yavuzselim Mah. Ankara yolu can. No:257 Yıldırım/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR