TÜİK ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TÜİK ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892046
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546429
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünce 02/01/2019- 31/12/2021 tarihlerinde 2 adet minibüs, 2019-2020-2021 yıllarının 15 Mart-15 Haziran tarihleri arası 1 adet minibüs ve 02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arası 1 adet binek taşıt kiralanacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 02/01/2019–31/12/2021 TARİHLERİ ARASINDA YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/546429

1-İdarenin

a) Adresi : Üniversite Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No : 9 25050 Yakutiye/ERZURUM
b)Telefon ve faks numarası : 4422352015 - 4422344032
c)Elektronik Posta Adresi : tuikerzurum@tuik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünce 02/01/2019- 31/12/2021 tarihlerinde 2 adet minibüs, 2019-2020-2021 yıllarının 15 Mart-15 Haziran tarihleri arası 1 adet minibüs ve 02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arası 1 adet binek taşıt kiralanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri (bu illere bağlı ilçe, belde ve köylerinde) ve bu illere bağlı yerleşim merkezlerinde İdare tarafından gerekli duyulması halinde görev alanı dışındaki illerde (bu illere bağlı ilçe, belde ve köylerinde)
c) Süresi: İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM
b) Tarihi ve saati: 04.12.2018 - 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan şoförü ile birlikte veya şoförsüz yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü-Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM (Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılan ihale doküman bedeli alındı makbuzunun ibrazı ile) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR