İSTANBUL TAPU KADASTRO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

İSTANBUL TAPU KADASTRO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888142
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/548102
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet sürücüsüz binek tipi araç, 4 adet (biri sürücülü üç adedi sürücüsüz olmak üzere) ticari araç (Minivan), 1 Adet sürücülü 22+1 kapasiteli minibüs, 1 Adet sürücüsüz yük taşıma aracı (Panelvan-Kamyonet) kiralanması hizmet alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğünün görev mahalli ve idarece belirlenecek şehir içi şehir dışı görev yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Binbirdirek Mahallesi Atmeydanı Sokak No:10 Sultanahmet / FATİH İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Tapu ve Kadastro II Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı (12 ay) 8 Adet Binek Tipte Araç 6 Adet Ticari Tipte Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/548102
1-İdarenin
a) Adresi : Binbirdirek Mahallesi At Meydanı Sokak No:10 34122 SULTANAHMET FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125181700 - 2125181718
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul-isletme@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 adet sürücüsüz binek tipi araç, 4 adet (biri sürücülü üç adedi sürücüsüz olmak üzere) ticari araç (Minivan), 1 Adet sürücülü 22+1 kapasiteli minibüs, 1 Adet sürücüsüz yük taşıma aracı (Panelvan-Kamyonet) kiralanması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküma nı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğünün görev mahalli ve idarece belirlenecek şehir içi şehir dışı görev yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Binbirdirek Mahallesi Atmeydanı Sokak No:10 Sultanahmet / FATİH İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Tip-1 ve Tip-2 Binek ve Minivan araç için otomobil ruhsatlı A1 belgesi, Tip-3 Minibüs için D2 veya B2 yetki belgesi, Tip-4 panelvan araç için K1
yetki belgesi ihale dosyasında teklifle birlikte sunulacaktır. Ayrıca K1 yetki belgesiyle beraber ODY4 Mesleki yeterlik belgesi, D2 yetki belgesiyle
beraber ODY2 Mesleki yeterlik belgesi verilecek olup söz konusu mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istekli bünyesinde çalıştığının tespiti, işe giriş
bildirgesi ve sigorta primlerinin ödendiğinin belgelenmesiyle yapılacaktır.
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince;
ÜDY1 türü belge sahibi olanlar,ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve OD Y4 belge türünü
ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
ODY1 türü belge sahibi olanlar,ODY2 belge türünü,
ODY3 türü belge sahibi olanlar ODY4 belge türünü,
SRC1 türü belge sahibi olanlar SRC2 belge türünü,
SRC3 türü belge sahibi olanlar SRC4 belge türünü almış kabul edilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya
da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
01.11.2018 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini,
b) İlgili mev zuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını
gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadel i borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçü k olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın par asal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzen lenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son
yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)
olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan
önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması ye terlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'in den , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler ayrıca teklif edecekleri araçların fotoğraf, resim ve özelliklerini gösterir broşür ve / veya kataloglarını ihale dosyasında
teklifleriyle birlikte sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Araç kiralama veya personel taşıma hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanlarını İdareden almak isteyenlerin öncelikle; Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait (Yukarı Dikmen Mh. Turan Güneş Bulvarı 648. Cd No:53/E Oran
Çankaya ANKARA) Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimi Şb. TR62 0001 0025 3207 0385 505122 hesabına doküman bedelini
yatırmaları ve doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında, İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü İşletme Şube
Müdürlüğünden ihale dokümanlarını temin edebilirler. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 i nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR