TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887815
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/549017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET ARAZİ BİNEK, 10 ADET OTOMOBİL, 4 ADET PANELVAN, 3 ADET MİNİBÜS, 3 ADET PİCK-UP, 1 ADET KAMYONET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/549017

1-İdarenin

a) Adresi : Selimbey Mahallesi İpek Yolu Bulvarı 18 65100 İpek Yolu TUŞBA/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322140090 - 4322140092
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tusba.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET ARAZİ BİNEK, 10 ADET OTOMOBİL, 4 ADET PANELVAN, 3 ADET MİNİBÜS, 3 ADET PİCK-UP, 1 ADET KAMYONET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : VAN TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 01.10.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli 1. Kısım araçlar için;
- ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış A1 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini, ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.
İstekli 2. Kısım Araçlar İçin;
- Kiralanacak Otomobiller için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış A1 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Kiralanacak Panelvan Araçlar için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Yüklenici/İstekli Teklif zarfı kapsamında ihale dosyası ile birlikte Araçlara ait K1 Taşıt Kartının aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.
İstekli 3. Kısım Araçlar için;
-Kiralanacak Minibüsler için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış D2 Yetki Belgesi aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Kiralanacak 4X4 Çift Kabin Pick-up’lar için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 Yetki Belgesi (K1* Yıldızlı Belgesi Kabul Edilmeyecektir.) aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Kiralanacak Kamyonet için Yüklenici/İstekli ihale dosyası ile birlikte 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği; Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 Yetki Belgesi (K1* Yıldızlı Belgesi Kabul Edilmeyecektir.) aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Araçlara ait D2 Taşıt Kartının aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Araçlara ait K1 Taşıt Kartının aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini,
- Araca ait K1 Taşıt Kartının aslı veya aslına uygunluğu noter veya idarece aslı görülerek tasdik edilmiş suretini ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli; Karayolları Taşıma Yönetmenliğinin 25. maddesinin “a” bendinin 1’nci fıkrası gereği ihale kapsamında yalnız öz mal taşıtlar çalıştırılacaktır. Yüklenici/İstekli sözleşme kapsamında çalıştıracağı araçların bilgilerini, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edecekler ve ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İHALE KONUSU İŞLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ARAÇ KİRALAM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUŞBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR