MSB ANT ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

MSB ANT ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874982
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/501895
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
T.C. MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları İçin Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı / 7 Araç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları ( İşletme Müdürlüğü Merkezi, TF-8 Çukurhisar ve TF-17 Arifiye Tank Çiftlikleri; EB-1/Eİ-1 Çukurhisar, Eİ-2 Osmaneli ve Eİ-3 Doğançay Pompa İstasyonları, Yerüstü Depo Tesisleri ve Eskişehir Hava Meydan Şefliği Üniteleri)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü / Bursa Yolu 20. Km Hisarlar Fabrikası Arkası Çukurhisar Beldesi Tepebaşı / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


TC MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları İçin 2019 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/501895

1-İdarenin

a) Adresi : Bursa Yolu 20. Km Hisarlar Fabrikası Arkası Çukurhisar Beldesi TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2224112290 - 2224113109
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir.isletme@ant.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : T.C. MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları İçin Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı / 7 Araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları ( İşletme Müdürlüğü Merkezi, TF-8 Çukurhisar ve TF-17 Arifiye Tank Çiftlikleri; EB-1/Eİ-1 Çukurhisar, Eİ-2 Osmaneli ve Eİ-3 Doğançay Pompa İstasyonları, Yerüstü Depo Tesisleri ve Eskişehir Hava Meydan Şefliği Üniteleri)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü / Bursa Yolu 20. Km Hisarlar Fabrikası Arkası Çukurhisar Beldesi Tepebaşı / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a)Kendi malı olan araçlar için ruhsat asıllarını veya noter tastikli suretlerini veya aslı idarece görülmüş ve onaylanmış suretlerini
b)Kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için ruhsat asıllarını veya noter tastikli suretlerini veya idarece görülmüş ve onaylanmış suretlerini tekliflerinde sunacaklardır.
c)Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama yoluyla temin edilmiş araçlar, kira sözleşmesi sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartıyla isteklinin kendi malı sayılır.
steklilerin kendi malı araçları, Kira sözleşmesi ile çalıştırılan araçlar yada finansal kiralama yoluyla elde edilen araçlar için asgari kriterler

Güzergah Model Yılı Koltuk Kapasitesi
1 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 19 Kişilik
2 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 19 Kişilik
3 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 10 Kişilik
4 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 17 Kişilik
5 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 14 Kişilik
6 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 10 Kişilik
7 Nolu Güzergah 2012 Model ve Üzeri Sürücü Hariç En Az 19 Kişilik

Yukarıda yer verilen kritelerin uygunluğu araç ruhsatları üzerinden kontrol edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan her türlü personel, yolcu, öğrenci taşımaları ile araç kiralama yoluyla yapılan personel taşıma işleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü / Tedarik ve İdari İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR