SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874195
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BİZİM SİVAS 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/486401
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sivas Askeralma Bölge Başkanlığı 2 Araç İle 2 Ayrı Güzergahta 1'incisi 30 Km. - 2'incisi 34 Km. Olup, 01.01.2019 İle 31.12.2020 Tarihleri Arasında 499 İş Günü Olmak Üzere (2 Adet 16+1 Kişilik Minibüs) Servis Kiralama Hizmet İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Orduevi Müdürlüğü Yanı) SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI-SİVAS MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


2 Araç (16+1 Kişilik Minibüs) 2 Güzergah ile 499 İş Günü Personel Servis Kiralama Hizmet İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/486401

1-İdarenin

a) Adresi : KÜMBET MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI 58010 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462284703 - 3462284705
c) Elektronik Posta Adresi : Sivas_asal_blg@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sivas Askeralma Bölge Başkanlığı 2 Araç İle 2 Ayrı Güzergahta 1'incisi 30 Km. - 2'incisi 34 Km. Olup, 01.01.2019 İle 31.12.2020 Tarihleri Arasında 499 İş Günü Olmak Üzere (2 Adet 16+1 Kişilik Minibüs) Servis Kiralama Hizmet İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İhale dökümanı Ek'inde yer alan "Personel Taşıma Hizmetine Ait Ayrıntılı Güzergah Çizelgesi"nde belirtilen güzergahlarda yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 499(dört yüz doksan dokuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Orduevi Müdürlüğü Yanı) SİVAS
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Orduevi Müdürlüğü Yanı) SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Orduevi Müdürlüğü Yanı) SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR