ZONGULDAK DSİ 23.BÖLGE 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ZONGULDAK DSİ 23.BÖLGE 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873375
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/483518
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Grup: 1 Adet En az 26 Kişilik Otobüs, 249 gün, günlük ort. 85 km.; 2.Grup: 1 Adet En az 26 Kişilik Otobüs, 249 gün,günlük ort. 105 km. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET SU İŞLERİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/KASTAMONU


DSİ 232 Şube Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmetleri İçin 2 Adet Otobüs Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/483518

1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662149227 - 3662147495
c) Elektronik Posta Adresi : dsi23@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Grup: 1 Adet En az 26 Kişilik Otobüs, 249 gün, günlük ort. 85 km.; 2.Grup: 1 Adet En az 26 Kişilik Otobüs, 249 gün,günlük ort. 105 km. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1(bir) adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs DSİ 232. Şube Müdürlüğü / Zonguldak personeli taşıma servis hizmetlerini; 1(bir) adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği /Çaydeğirmeni-Devrek personeli taşıma servis hizmetlerini idarenin belirteceği güzergah ve saatlerde yapar. Çalışma saatleri DSİ'ce değiştirildiği zaman yeni saatlere uyulur.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yüklenici, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4 (b) bendi hükümlerine göre D2 Yetki Belgesi’ ne (ya da onu kapsayan belgeye) sahip olacaktır. Yetki Belgesinin aslını (veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini) Teklif Verme Aşamasında İdareye sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü personel ve yolcu taşıma işine ait iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makbuz karşılığı DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu/67600 ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 i nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR