İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872751
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/490785
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
En Az 2010 model, S Plakalı, 7 adet 27 kişilik, 1 adet 21 kişilik ve 3 adet 17 kişilik otobüs ile 249 gün süreli Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı (Toplam: 11 adet araç)
İşin Yapılacağı Yer
:
Orman Bölge Müdürlüğü; 1743 Sk. No:29, Aksoy Mahallesi, KARŞIYAKA-İZMİR adresi ile belirlenmiş güzergahlar arasında
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak, No:25, D: 1 Toplantı Salonu, Aksoy Mah, KARŞIYAKA-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/490785

1-İdarenin

a) Adresi : AKSOY MAHALLESI 1743 SOKAK 29 KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323695055 - 2323689128
c) Elektronik Posta Adresi : izmirisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : En Az 2010 model, S Plakalı, 7 adet 27 kişilik, 1 adet 21 kişilik ve 3 adet 17 kişilik otobüs ile 249 gün süreli Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı (Toplam: 11 adet araç)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Orman Bölge Müdürlüğü; 1743 Sk. No:29, Aksoy Mahallesi, KARŞIYAKA-İZMİR adresi ile belirlenmiş güzergahlar arasında
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak, No:25, D: 1 Toplantı Salonu, Aksoy Mah, KARŞIYAKA-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1--İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından verilen, araçlara ait çalışma ruhsatı, sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 gün içerinde,
2-Araçların Trafik Tescil Belge suretleri ve Karayolları taşıma yönetmeliği gereğince zorunlu olan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerini sözleşme aşamasında,
3-Taşıtlar, kiralama yolu ile çalıştıracak ise servis araçlarına ait işin süresince kiralandığını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş “Kiralama Sözleşmesi”'ni sözleşme aşamasında,
İdareye verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Personel Taşıma, Okul Servisi ve Şehir İçi Toplu Taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine yâda Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası İzmir/Deniz Bostanlı Şubesi TR 86000 1000 9340 8168 724-5001 nolu hesabına döküman bedeli yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile 1743 Sok.No:29 Kat:1, 112 Nolu Oda K.Yaka-İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 1743 Sokak, No:29, Kat: 1, 114 Nolu Oda, Aksoy Mah., Karşıyaka-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR