DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862537
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ OLAY 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/446619
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Katılımcı gençlerin günübirlik gezilere götürülüp-getirilmesinde araç taşıma hizmet alımı için 46 kişilik 25 adet otobüs kiralama hizmet alımı 4 ile 25 adet araç sefer yapılacaktır. Seyahat ve Sağlık Sigortası (46 kişi x25 Sefer ) 1 gün Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İncilipnar Mah. İstiklal Cad. No:164 Pamukkale / DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -DENİZLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi kapsamında İlimiz katılımcı gençlerin günü birlik gezilere götürülüp-getirilmesi işi için araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/446619

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKÇESME MAHALLESI MENDERES BULVARI IZMIR ASFALTI ÜZERI 179 20100 GÜMÜŞLER DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2583710740 - 2583713461

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@denizli-gsim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Katılımcı gençlerin günübirlik gezilere götürülüp-getirilmesinde araç taşıma hizmet alımı için 46 kişilik 25 adet otobüs kiralama hizmet alımı 4 ile 25 adet araç sefer yapılacaktır. Seyahat ve Sağlık Sigortası (46 kişi x25 Sefer ) 1 gün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ayrıntılı bilgiler Teknik Şartnamede yazılıdır

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.10.2018, işin bitiş tarihi 25.11.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İncilipnar Mah. İstiklal Cad. No:164 Pamukkale / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

21.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleyi alan firma sözleşme esnasında, hizmet verecek araçların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınmış, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince,Şehirlerarası yolcu taşımacılığını gösterir yetki belgesini ( D2 ve B2 türü yolcu taşıma belgesini kendi malı ve kiraladığı araçlar için ) idareye sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak; tüm Kamu Kurum ve kuruluşlardan ve Özel sektörden alınmış olan şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapıldığına dair belgeler kabul edilecektir. İş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Gençlik Merkezi Müdürlüğü İdari Büro /DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Gençlik Merkezi Müdürlüğü İdari Büro /DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR