YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860498
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/440032
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR İLÇESİNE BAĞLI 15 YERLEŞİM YERİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTAOKULA 336 ÖĞRENCİNİN 17 ARAÇLA 153 GÜN TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR İLÇESİNE BAĞLI 15 YERLEŞİM YERİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTAOKUL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karataş Cd. Hasan ŞAŞ Blv. Kaymakamlık Binası 5-6 Katlar Yüreğir / ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR İLÇESİNE BAĞLI 15 YERLEŞİM YERİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTAOKULA 336 ÖĞRENCİNİN 17 ARAÇLA 153 GÜN TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/440032

1-İdarenin

a) Adresi : KARATAŞ CAD. HASAN ŞAŞ BULV.KAYMAKAMLIK BİNASI 6 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223242081 - 3223234950
c) Elektronik Posta Adresi : yuregir01@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR İLÇESİNE BAĞLI 15 YERLEŞİM YERİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTAOKULA 336 ÖĞRENCİNİN 17 ARAÇLA 153 GÜN TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜREĞİR İLÇESİNE BAĞLI 15 YERLEŞİM YERİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTAOKUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 22.10.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karataş Cd. Hasan ŞAŞ Blv. Kaymakamlık Binası 5-6 Katlar Yüreğir / ADANA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA ÖĞRENCİ VEYA PERSONEL TAŞIMACILIĞI YAPMAK.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ -3 BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ -3 BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 153 (yüz elli üç) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR