ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00859913
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/426585
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 194 ARAÇLA, 2743 ÖĞRENCİYİ 150 İŞ GÜNÜ GÜNÜBİRLİK TAŞIMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saraykent Mahallesi 75 sokak no:17/1 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANTAKYA İLÇESİ ORTA ÖĞRETİM OKULLARI VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/426585

1-İdarenin

a) Adresi : SARAYKENT MAHALLESİ 75.SOKAK 17/1 ANTAKYA HATAY 31100 ANTAKYA ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262271555 - 3262271279
c) Elektronik Posta Adresi : antakya31@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 194 ARAÇLA, 2743 ÖĞRENCİYİ 150 İŞ GÜNÜ GÜNÜBİRLİK TAŞIMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 30.10.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saraykent Mahallesi 75 sokak no:17/1 Antakya/HATAY
b) Tarihi ve saati : 03.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELER SÖZLEŞME ÖNCESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN İDAREYE SUNULMAK ZORUNDADIR. BU BELGELER SUNULMADAN VE DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEDEN SÖZLEŞME İMZALANMAYACAKTIR.
1- Taşıma işinde kullanılacak araçların listesi, ruhsatları ve sigortaları
a) Taşıma işinde 194 araç kullanılacaktır.
b) Araçların öz mal olma zorunluluğu yoktur. Öz mal olmaması durumunda en az işin süresi kadar geçerli noter onaylı kira sözleşmesi/sözleşmeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir.
2-Taşıma işinde çalışacak şoförlerin listesi, ehliyeti, mesleki yeterlilik belgesi (SRC Belgesi), psikoteknik belgeleri, sabıka kayıtları, sağlık raporları var ise MEB Şoför eğitim sertifikası sözleşme öncesinde idareye teslim edilmek zorundadır.
3-Taşıma işinde hangi güzergahta hangi araçla hangi şoförlerin taşıma yapacağını gösteren tablo sözleşme öncesinde idareye teslim edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
CİNSİ ÖZELLİKLERİ ADEDİ
minibüs otobüs 12 yaşından küçük olacaktır ( 12 yaş dahil) Teklif zarfındaki kapasite oranında araçlar olacaktır. Araçlar S plaka grubunda olacaktır. 194
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Birimi (Taşımalı Eğitim) /EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR