ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00831989
Şehir : Sakarya / Arifiye
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BİZİM SAKARYA 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/327268
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 Taşımalı Temel Eğitim Kapsamında Arifiye Hacıköy ve Kemaliye İlk ve Ortaokullarına Mollaköy ? Karacomaklar- Şekerler Semerciler- Kışlaçay - Kumbaşı ve Çınardıbı yerleşim birimlerinden 110 öğrencinin 5 Araçla Merkezi Okullara Taşıma İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arifbey Mahallesi- Şehit Mustafa Sezer Caddesi Kültür Merkezi Binası B Blok No: 2 54580 Arifiye - Arifiye / Sakarya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Arifiye İlçesi Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulaması Kapsamında 110 İlk Ve Ortaokul Öğrencilerini 5 Araçla
Merkezi Okullara 178 İş Günü Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/327268
1-İdarenin

a) Adresi : ARİFBEY MAHALLESİ- ŞEHİT MUSTAFA SEZER CADDESİ KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI B
BLOK NO: 2 54580 ARİFİYE ARİFİYE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642293996 - 2642293945
c) Elektronik Posta Adresi : arifiye54@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Taşımalı Temel Eğitim Kapsamında Arifiye Hacıköy ve Kemaliye İlk ve Ortaokullarına
Mollaköy ? Karacomaklar- Şekerler Semerciler- Kışlaçay - Kumbaşı ve Çınardıbı yerleşim
birimlerinden 110 öğrencinin 5 Araçla Merkezi Okullara Taşıma İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arifbey Mahallesi- Şehit Mustafa Sezer Caddesi Kültür
Merkezi Binası B Blok No: 2 54580 Arifiye - Arifiye / Sakarya
b) Tarihi ve saati : 13.07.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin teklif sunabilmeleri için kendi namına (şahsına) veya tüzel kişiliğine ait en az 1 öz malı (aracı) olması gerekmekte olup, kendi namına
(şahsına) veya tüzel kişiliğine ait aracın;
Araç ruhsatı,
Karayolları T rafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası aslı veya noter tasdikli sureti.
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası Poliçesi aslı veya noter tasdikli sureti.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Öğrenci taşımacılığı, personel taşımacılığı, şehirlerarası ve uluslararası insan taşımacılığı işleri "Benzer iş" olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
28.06.2018 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 i nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR