MUSTAFAKEMALPAŞA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

MUSTAFAKEMALPAŞA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821689
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

İLKADIM 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/292087
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesinde Bulunan 14 Taşıma Merkezine,68 Araçla 180 İş Günü Taşıma Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Resmi Temel Eğitim Kurumları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Züferbey Mah. İsmetpaşa Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Mustafakemalpaşa/Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MUSTAFA KEMAL PAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesinde Bulunan 14 Taşıma Merkezine,68 Araçla Taşıma Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/292087

1-İdarenin

a) Adresi : Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Hükümet Konağı Kat:2 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2246131898 - 2246130002
c) Elektronik Posta Adresi : mustafakemalpasa16@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesinde Bulunan 14 Taşıma Merkezine,68 Araçla 180 İş Günü Taşıma Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Resmi Temel Eğitim Kurumları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Züferbey Mah. İsmetpaşa Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Mustafakemalpaşa/Bursa
b) Tarihi ve saati : 10.07.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Belediye sınırları içinde yapılan okul servis hizmetleri için; öncelikli olarak öğrenci taşıyan okul servis araçları kırmızı çerçeveli sarı kuşaklı S plakalı olacaktır. Bu nitelikte araç bulunamaması durumunda diğer ticari plakalı araçlardan herhangi biri göz önünde bulundurulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başlama tarihinden iş bitim tarihine kadar 2007 model ve üstü istenilen sayı ve kapasitede aracı bünyesinde bulundurmak zorundadır.Söz konusu ekipmanların isteklinin enaz %25 kendi malı olması şartı aranacaktır.Tüzel kişiliklere ait araçların tüzel kişiliğe ait üyelik veya ortaklık durum belgesini ihale sırasında ihale komisyonuna sunmak zorundadır.Kendi malı olmayan araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesinin yapılması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1-Kamu veya özel sektörde her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
2-Benzer iş kapsamındaki iş deneyim belgeleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR