ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787759
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/179534
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet treyler(çekici+dorse, 2008 yılı ve üst modeli) 1adet 4x4 Pickup(Dizel,enaz 2015 Model,enaz 1990 cc motor hacminde,enaz 6 İleri Vitesli ve enaz 130 Kw gücünde,Klimalı ve çift kabinli Şoförlü) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No: 12 MERKEZ/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADET TREYLER, 1 ADET ÖNCÜ ARAÇ KİRALANMASI İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/179534

1-İdarenin

a) Adresi : Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 12 17000 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862172246 - 2862127022
c) Elektronik Posta Adresi : yucelmartin@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet treyler(çekici+dorse, 2008 yılı ve üst modeli) 1adet 4x4 Pickup(Dizel,enaz 2015 Model,enaz 1990 cc motor hacminde,enaz 6 İleri Vitesli ve enaz 130 Kw gücünde,Klimalı ve çift kabinli Şoförlü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası ve orman yangını vuku bulan tüm işletme müdürlükleri sahaları görev alanıdır. Lapseki Orman İşlt. Şefliği Alpagut Yangın İlk Müdahale Ekibinde (1) bir adet ve Anafartalar Orman İşletme Şefliği Cennetkoy Yangın İlk Müdahale Ekibinde (1) bir adet olmak üzere toplam (2) iki adet treylerin (çekici+dorse) konuşlanma yerleridir. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü 1 Adet Öncü Araç 4X4 Pickupın konuşlanma yeridir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.05.2018, işin bitiş tarihi 16.11.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No: 12 MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 03.05.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklinin kendi malı Olan treyler ve dorse için model yılı motor gücü ve istihap haddini gösterir ruhsat örneği, kiralık olması halinde işin bitim süresini içine alacak şekilde noterden onaylı kira sözleşmesi ve treyler ve dorse için model yılı motor gücü ve istihap haddini gösterir ruhsat örneği.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR