ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazandırılması hizmeti satın alınacaktır

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941164
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
FIRAT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Şht.Kong.Hulusi Sayın Bulv. Atatürk Bulvarı ve Cahih Dalokay Bulvarının Güney ve Kuzey Kısmı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç aylık 9.600,00 TL (DOKUZ BİN ALTI YÜZ TÜRK LİRASI)’dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

2- İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 01 ( dahili 1553) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

4- İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere ikametgah belgesi veya adres beyanı,

B. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

C. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

D. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

E. Ortak girişim olması halinde , ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

F. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.

3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

G. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekalet namelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir)

H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)

İ. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

J. 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanı,

K. Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir

L. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

M. İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum sözleşmesi,

N. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

5- Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.
İlan olunur.

İŞİN ADI MUHAMMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (3 Yıllık Toplam Muhammen bedel üzerinden) İHALE TARİHİ VE SAATİ
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, Şht.Kong.Hulusi Sayın Bulv. Atatürk Bulvarı ve Cahih Dalokay Bulvarının Güney Kısmı (krokisi ihale dokümanındadır) KDV hariç aylık 9.600,00 TL’den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay 10.368,00 TL. 19.02.2019 14.00
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, Şht.Kong.Hulusi Sayın Bulv. Atatürk Bulvarı ve Cahih Dalokay Bulvarının Kuzey Kısmı (krokisi ihale dokümanındadır) KDV hariç aylık 9.600,00 TL’den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay 10.368,00 TL. 19.02.2019 14.15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR