ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi ihale edilecektir

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kağıt-Karton Ambalaj Atığı; 1.000.000 kg
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALAŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

12 (on iki) ay süre ile ALAŞEHİR Belediyesi hizmet sınırları içerisinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a.Adres ; Yenice Mah.Beş Eylül Cad.No:30 Alaşehir/Manisa
b.Telefon –faks: 4448653-653 14 08
c.e-posta adresi:tugrul.furkan.das@alasehir.bel.tr
2-İhale konusu işin;
Ambalaj atığı toplama hizmet alımı işi, imtiyaz devri hizmet geliri Toplanacak ve Değerlendirilecek Ambalaj Atıkları Tahmini Yaklaşık 1 Yıllık Ortalama Toplam Miktarları;
a.)Niteliği Türü ve Miktarı;
Kağıt-Karton Ambalaj Atığı; 1.000.000 kg
b.)İşe Başlama Tarihi; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.
c.)İşin Süresi; İşe başlama tarihinden itibaren oniki(12)aydır.
d.)İşin yapılacağı yer; Manisa İli Alaşehir İlçesi
e.)İhalenin yapılacağı yer; Alaşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
f.)İhale Tarihi ve saati; 10.06.2020 Çarşamba, 14:00
g.)Muhammen Beden ve Geçici Teminat; İşin muhammen bedelin 187.500,00 TL (Yüz Seksen Yedi Bin Beş Yüz)’dür %3’u oranında 5.625,00 TL
(Beş bin altı yüz yirmi beş türk lirası)
2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur
3.)İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler;
3.1-GERÇEK KİŞİLER
-2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince verilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma İzni Lisansını aslını veya noter tasdikli sureti,
-Nüfus Cüzdanı Örneği (aslının ibrazı zorunludur.),
-Kanuni ikametgah belgesi (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka teminat mektubu,
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname,
3.2-TÜZEL KİŞİLER
-2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince verilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma İzni Lisansını aslını veya noter tasdikli sureti,
-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tebligat adresini gösterir adres beyanı (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka teminat mektubu,
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname
3.3-İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesini ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar ALAŞEHİR Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
4-İhale şartnamesi ALAŞEHİR Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 150,00 TL (KDV Dahil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.
5- İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri KDV’leri ile birlikte yükleniciye aittir. Bu ihale kapsamında İdare tarafından yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Başkanlık Makamınca onaylanacak veya iptal edilecektir.
7- Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 10.06.2020 günü saat 12:00’e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki ALAŞEHİR Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR