NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması hizmeti alınacaktır

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941675
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADALET 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde toplanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Nazilli/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nazilli Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

1.İŞİN KONUSU:
Belediyemiz sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının Nazilli Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun; 27.12.2017 tarihli 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının (cam, plastik, metal, pet, kompozit, kâğıt, karton vb.) Nazilli Belediyesi koordinatörlüğünde, mücavir alan sınırları içerisinde 01/03/2019–28/02/2022 tarihleri arasında lisanslı Yükleniciler tarafından geri dönüştürülmesi amacıyla evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle 36 aylık ihale edilecektir.

2.İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT, İHALENİN ŞEKLİ, İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER, TEMİN EDİLECEGİ YER VE DOKÜMAN BEDELİ

2.1-Ambalaj atıkları toplama ihalesi 21/02/2019 tarihi Perşembe Günü Saat : 16:00’da Nazilli Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2.2-İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2.3-İhale Teknik ve İdari Şartnamesi Mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünden 300,00-TL (ÜçYüzTürkLirası) karşılığında temin edilecektir.

2.4-İhaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. Herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

3.1-Kanuni ikametgâhı olması,
3.2-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
3.3-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
3.4- İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
3.5-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.6-Geçici Teminat Mektubu,
3.7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
3.8-Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
3.9-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
3.10-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.11-Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
3.12-İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

3.13-İhaleye katılacakların Nazilli Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

İHALE KONUSU İŞ SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
Nazilli Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde toplanması 36 Ay 177.830,42-TL 5.334,90-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR