ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanma ve ayrıştırılması işi yaptırılacaktır

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çan Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2886 Sayılı ihale Kanununa göre Ambalaj Atıklarının Kaynağında Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Geçici Teminat Bedeli
30.07.2019750,00 TL
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda listede belirtilen; Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1-Çan Belediyesi sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi;
Geçici Teminat Miktarı: 750,00 TL
İhalenin Yapılacağı Yer: Çan Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda
İhale Tarih ve Saati: 30.07.2019 Salı günü saat: 15:00
İhale Evraklarının Sunma Tarih ve Saati:30.07.2019 Salı günü saat 15:00
İhaleye İştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti

 2. İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müd.)

 3. Tebligat için yazılı Adres Beyanı

 4. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge

 5. Geçici Teminat Bedellerini yatırmış olmak veya Banka Teminat Mektubu sunmak

 6. Vekaleten İhaleye katılımlarda; noter tasdikli Vekaletname

 7. Noter Tasdikli İmza Sirküsü

 8. Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı olmadığına dair belge

 9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

 10. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 11. Ticaret Sicil Gazetesi

 12. Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/Çevre Lisansı fotokopisi

 13. TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi

 14. Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu ve Yüklenici Firmaya ait ÇED Görüşü

 15. Tüzel Kişilik Dernek ise; Kara defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi

 16. Tüzel Kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

 17. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi


Not:
İhaleye Katılmak isteyen istekliler, evraklarının aslını ihale dosyasına koymayacaklarsa asılları yanında olmak şartıyla fotokopilerini idare tarafından ASLI GİBİDİR yaptırmak için 30.07.2019 tarihi saat 14:50 ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250.00-TL(ikiyüz elli)+KDV olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur…
İlan Tarihleri: 16.07.2019-22.07.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR