ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme hizmeti alınacaktır

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çumra İlçesi sınırları içinde ortalama 840 ton/yıllık ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :
Çumra İlçesi sınırları içinde ortalama 840 ton/yıllık ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işi yapılacaktır.
2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname Çumra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında şartname almak isteyenler, şartnameyi 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.
3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale Belediye Encümen Salonunda 14.10.2019 Pazartesi günü, Saat 10:00 da, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici ve iştirak teminat miktarı:
Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç saat 09.30 ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.
5 - İsteklilerde aranılan belgeler:
a - Gerçek kişiler için:
T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.
b - Tüzel Kişiler için:
İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı, 2019 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname ve imza beyannamesi aslı.
İsteklilerin ihale günü en geç saat 09.30 a kadar belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir ve Tahsilat Servisine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
S.NO İŞİN NİTELİĞİ İŞİN YAPILACAĞI YER YILLIK MUHAMM. BEDEL (TL) (KDV DAHİL) İŞTİRAK TEMİNAT GEÇİCİ TEMİNAT (TL) SÖZLEŞME SÜRESİ
1 Ambalaj atıkları toplama, taşıma ve ayrıştırma işi Çumra İlçesi 12.000,00 1.000,00 360,00 3 Yıl

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR