CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Alt yapı birimi kalibrasyon hizmeti alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/126070
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
68 KALEM KALİBRASYON HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Odası / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK HİZMETLER VE ALT YAPI BİRİMİ KALİBRASYON HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/126070

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İdari Yöneticiliği 58140 - SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462580000/2121 - 3462580031
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesat@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 68 KALEM KALİBRASYON HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 2(iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Odası / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 25.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1)İsteklilerin ISO EN IEC 17025 Standardından akreditasyon belgesi olmalı ve belge kapsamında ulusal ve/veya uluslar arası standartlara göre Biyomedikal Cihazların Elektriksel Güvenlik ve Fonksiyon Testleri veya Fiziksel Parametrelerden birisi(Basınç-Sıcaklık vb) yer almalı ve bu ifade söz konusu belgede açıkça yazılı olmalıdır. Bu durumu ispatlayan belgeler teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.
2)İstekliler,TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (kapsamı Biyomedikal Cihaz Kalibrasyonu olacaktır) veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Satınalma Müdürlüğü SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Satınalma Müdürlüğü SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1) İstekliler, test ve kalibrasyon işinde görev alacak en az iki personelinin biyomedikal cihaz, ölçü aleti ve aparatların, test ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasına dair konularda25.06.2015 te Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yayınlanan "Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik"e göre Tıbbi Cihaz Kurumundan eğitim almış olmak zorundadır. İlgili tüm personelin eğitim durumlarını ispatlayan sertifikaları, diplomaları ve yüklenici firma çalışanları olduğuna dair belgelerini Yüklenici Firma yeterlilik değerlendirmesi için teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. 2) İstekliler; kalibrasyon yapılacak cihazlar için uygulayacağı test ve kalibrasyon parametrelerini, metodlarını ve kullanacağı test ve kalibrasyon cihazlarına ait belgelerin yer aldığı detayları içeren ayrı bir tabloyu ve kalibrasyon referans test cihazlarının (Kalibratörlerin), TÜRKAK Akrediteli bir kurum tarafından izlenebilirliği olan geçerli tarihli sertifikalarını teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır. 3) İstekliler; idarece yayınlanan kalibre edilecek tüm tıbbi cihazları başka sağlık kuruluşlarında (en az bir Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere) kalibrasyon hizmetini gerçekleştirmiş olacak ve bunu gösterir belgelerini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. 4) İstekliler Referans Listelerini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. 5) İstekliler, Teknik Şartnameye Cevap Metinlerini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. Ekli teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR