SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Alerji testleri hizmet alımı yapılacaktır

SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930910
Şehir : Samsun / İlkadım
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/15185
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
511.285,40 Puana Dayalı Sonuç Karşılığı Alerji Testleri Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No:199 İlkadım/Samsun
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PUANA DAYALI SONUÇ KARŞILIĞI ALERJİ TESTLERİ HİZMET ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

PUANA DAYALI SONUÇ KARŞILIĞI ALERJİ TESTLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/15185

1-İdarenin

a) Adresi : KADIKÖY MH.BARIŞ BUL.NO:199 55040 - İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623111500 - 3622778784
c) Elektronik Posta Adresi : seah.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 511.285,40 Puana Dayalı Sonuç Karşılığı Alerji Testleri Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No:199 İlkadım/Samsun
b) Tarihi ve saati : 14.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif edilen tıbbi cihazların/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalı ve TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi bulunan onaylanmış ürün (barkod) numarası teklif dosyalarında sunulmalıdır. İstekliler, teklif ettiği cihazların/ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimini sunacaklardır. Ancak Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB' a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1)Yüklenici, kurulacak cihazların teknik bilgilerini içeren kataloglarını, teknik şartnameye cevaplarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale dosyasında sunacaktır.
2) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 09/11/2018 tarih ve 2018/26 sayılı, Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı işlemleri konulu genelgesine istinaden yüklenici tarafından kurulacak cihaz, 10 yaşından büyük ve üretimden kalkmış olamayacaktır. Cihazların yaşı, imalat tarihi,seri numarası ve halen üretimde olduğuna dair belge ile muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir. Yaş faktörü tüm sözleşme süresini kapsayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Kurumlarda gerçekleştirilen Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmetleri alımı veya Laboratuvar Tetkik Hizmeti alımı işleri veya test karşılığı cihaz kullanımı uygulaması veya kit karşılığı cihaz kullanımı uygulaması veya sonuç karşılığı Laboratuvar cihazı kullanımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR