İZMİR EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Akaryakıt tankı ve koruma sistemlerinin bakım, onarım, temizlik ve kalibrasyonu yaptırılacaktır

İZMİR EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995660
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/184901
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1700 tonluk 2 Nu.lı akaryakıt tankının ve Katodik koruma sistemlerinin bakım/onarım temizliği ile kalibrasyonu. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TURAN/BAYRAKLI/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET AKARYAKIT TANKININ VE KATODİK KORUMA SİSTEMLERİNİN BAKIM/ONARIM/TEMİZLİĞİ İLE KALİBRASYONUNUN YAPILMASI İŞİ

İZMİR DENİZ İK. GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 1 ADET AKARYAKIT TANKININ VE KATODİK KORUMA SİSTEMLERİNİN BAKIM/ONARIM/TEMİZLİĞİ İLE KALİBRASYONUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/184901

1-İdarenin

a) Adresi : ANADOLU CAD. TURAN BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323654136 - 2323675393
c) Elektronik Posta Adresi : izmir.ikmalgrp@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1700 tonluk 2 Nu.lı akaryakıt tankının ve Katodik koruma sistemlerinin bakım/onarım temizliği ile kalibrasyonu.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DENİZ KUVVETLERİ K.LIĞI UZUNADA DENİZ KOMUTANLIĞI URLA/İZMİR
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 100(yüz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TURAN/BAYRAKLI/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TURAN/BAYRAKLI/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TURAN/BAYRAKLI/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Teknik şartname, idari şartname ve ilgili dokümanlarda bahsedilen işin konusu Uzunada Deniz K.lığı bağlısı Akaryakıt Depo K.lığında mevcut 1 (bir) adet 1700 tonluk 2 Nu.lı akaryakıt tankına yapılacak işlemler, idari şartnamenin eki olan tedarik belgesinde belirtilen tank sırası ile tek tek uygulanacaktır. Yüklenici, 2 Nu.lı Akaryakıt Tankına ait temizlik, onarım, iç saç kaplamalarının saç haritasının çıkarılması, epoksi boyalarının yapılması, tanka ve iştirakindeki boru devrelerine ait vanaların onarım/yenilemesinin yapılması, gerekli miktarda Alüminyum İndiyum alaşımlı anotlar monte edilmesi ve tanka ait boru devrelerinin katodik koruma sisteminin bakım ve onarımlarının yapılması tanka ait boru devreleri basınç testine tabi tutularak bakım/onarımının yapılması işlerinin tamamlanması Teknik Şartnamede idari şartnameye atıf yapılan hususlar sözleşmenin 36. maddesinde açıklanmıştır. Kesin Teminatın süresi 900 gündür. İş bu şartname 47 (Kırkyedi) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR