GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Adli tıp AD için uyuşturucu paneli (Kit karşılığı geçici cihaz temin edilecektir)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994539
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

TELGRAF 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/225704
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ADLİ TIP AD İÇİN UYUŞTURUCU PANELİ (Kit Karşılığı Geçici Cih Tem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ 2. KAT 2 KAPILI SEMİNER SALONU
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADLİ TIP AD İÇİN UYUŞTURUCU PANELİ (KİT KARŞILIĞI GEÇİCİ CİH TEM)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİRİMİ

ADLİ TIP AD İÇİN UYUŞTURUCU PANELİ (Kit Karşılığı Geçici Cih Tem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/225704
1-İdarenin
a) Adresi : GAZIANTEP ÜNIVERSITESI ÜNIVERSITE BULVARI 27310 HASTANE 4.BLOK ÖZEL KLİNİK ZEMİN KAT 27310 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423609517-3423606060 (76045 DAHİLİ) - 3423601180- 342 3604381
c) Elektronik Posta Adresi : bashekimlik@gantep.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ADLİ TIP AD İÇİN UYUŞTURUCU PANELİ (Kit Karşılığı Geçici Cih Tem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE AMBARI
c) Teslim tarihi : Malzemeler ekap üzerinden bildirilecek siparişe müteakip 30 gün içerisinde istenen cins ve miktarlarda teslim edilecektir. Faturalandırma hastane LIS (laboratuvar informatik sistem) istatistik modülünden alınan ve rapor edilen gerçek test sayıları üzerinden yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ 2. KAT 2 KAPILI SEMİNER SALONU
b) Tarihi ve saati : 13.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Hastanemizde daha önce kullanılan ürün (kit,kitlerin kullanılacağı cihazlar) teklif edilecekse bu ürünlerin kullanıldığı belgelenerek ihale dosyasında veya ihale esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır.Hastanemizde kullanılmayan ürün (kit,kitlerin kullanılacağı cihazlar) teklif edilecekse ihale tarih ve saatine kadar bu ürünlerin Adli Tıp Anabilim Dalı Birimine tanıtımı yapılarak tanıtım tutanağı ihale dosyasında veya ihale esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır.Değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulduğu taktirde teklif edilen kitler ve kitler için kullanıma verilecek cihazların demo çalışması istenebilecektir.
Teklif edilen ürünlere ait katalog,fotoğraf v.b. tanıtıcı belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Hastanelere yapılan kit (kit karşılığı geçici cihaz temini) veya sarf malzeme satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR