İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 adet taşıt kiralama hizmeti alınacaktır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090607
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : EMEK MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/603707
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Adet Sürücülü, 1 Adet Sürücüsüz Olmak Üzere Toplam 5 Adet Taşıtın 01.01.2020 ile 31.12.2020 Tarihleri Arasında 12 Ay Süreyle Yakıtsız Olarak Kiralanması Hizmet Alımı İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Emek Mahallesi 17. Cad. No: 13 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2 adet araç ve 1 adet sürücüyle İstanbul Yolu 14.Km No:464 Yenimahalle/ ANKARA adresinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, 1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 2 Sokak No:3 Demirtaş/BURSA adresinde bulunan İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvar Müdürlüğü, 1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Örnek Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:112/7 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan İSGÜM Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü ile Ankara, Bursa ve Kayseri içinde ve İdare tarafından belirlenecek olan şehir dışındaki yerlerde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi 17.Cadde Numara: 13 PK 06520-Çankaya/ANKARA (İ blok 4. kat Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 AY SÜREYLE 4 ADET SÜRÜCÜLÜ, 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ADET TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (İSGÜM)


12 Ay Süreyle 4 Adet Sürücülü, 1 Adet Sürücüsüz Olmak Üzere Toplam 5 Adet Taşıt Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/603707

1-İdarenin

a) Adresi : Batı Sitesi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 464 (İstanbul Yolu 14. Km) 06370 - Yenimahalle / ANKARA Yenimahalle /ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (312) 296 58 92 - (312) 215 50 28
c) Elektronik Posta Adresi : isggm@csgb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Sürücülü, 1 Adet Sürücüsüz Olmak Üzere Toplam 5 Adet Taşıtın 01.01.2020 ile 31.12.2020 Tarihleri Arasında 12 Ay Süreyle Yakıtsız Olarak Kiralanması Hizmet Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Emek Mahallesi 17. Cad. No: 13 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2 adet araç ve 1 adet sürücüyle İstanbul Yolu 14.Km No:464 Yenimahalle/ ANKARA adresinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, 1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 2 Sokak No:3 Demirtaş/BURSA adresinde bulunan İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvar Müdürlüğü, 1 adet araç ve 1 adet sürücüyle Örnek Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:112/7 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan İSGÜM Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü ile Ankara, Bursa ve Kayseri içinde ve İdare tarafından belirlenecek olan şehir dışındaki yerlerde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi 17.Cadde Numara: 13 PK 06520-Çankaya/ANKARA (İ blok 4. kat Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yapılmış olan sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama, personel taşıma, öğrenci taşıma hizmeti işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Emek Mahallesi 17.Cadde Numara: 13 PK 06520-Çankaya/ANKARA (İ blok 2. kat 203 numaralı oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR