TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4X4 PİCK-UP kamyonet kiralama hizmeti alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/86694
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet 4x4 Pick-Up kamyonet (Yakıt ve Şoför İdareye ait)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP KAMYONET (YAKIT VE ŞOFÖR İDAREYE AİT) KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/86694

1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522230309 - 2522230312
c) Elektronik Posta Adresi : mugla.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 4x4 Pick-Up kamyonet (Yakıt ve Şoför İdareye ait) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Muğla İli sınırları içerisi
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :05.03.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Taşıma işinde kullanılacak pick-up (4+1) kişilik çift kabin olacaktır. İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince pick-up için K1 belgesinin bulunması gerekmektedir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından K1 Yetki Belgesinin sözleşme imzalanmadan önce İdareye verilmesi zorunludur. K1 yetki belgesinin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir. K1 belgesi için kiralama kabul edilmeyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde her türlü personel taşıma veya araç kiralama işleridir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR