BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 kısım danışmanlık hizmeti alınacaktır

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091572
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BORAZANLAR MAH. / KARAMANLI
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GEREDE MEDYA TAKİP 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
 2019/602562
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Ay Süre ile 3 Kısım Hizmet Alımı (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti, Çevre Yönetim ve Danışmanlığı Hizmeti, Sorumlu Elektrik Mühendisliği Hizmet Alımı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
:Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Borazanlar mah. hattat emin barın cad. no:58 Merkez/BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KISIM (TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI - ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI - SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ) HİZMET ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 Kısım (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı - Çevre Hizmetleri Yönetimi ve Danışmanlığı - Sorumlu Elektrik Mühendisliği) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/602562
1-İdarenin

a) Adresi :BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası :3742150340 - 3742151252
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma14@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 Ay Süre ile 3 Kısım Hizmet Alımı (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti, Çevre Yönetim ve Danışmanlığı Hizmeti, Sorumlu Elektrik Mühendisliği Hizmet Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Borazanlar mah. hattat emin barın cad. no:58 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti için;
a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesinin İsteklilerce teklif dosyasında sunulması zorunludur.
b) TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Bolu UDHB bölgesinde şube açtığına dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c) TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD’ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin EK-4’deki formatına uygun kimlik belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
2. Kıısm Çevre Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmeti için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve sözleşme süresince geçerliliği olan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ve Çevre Görevlisi Belgesinin İsteklilerce teklif dosyasında sunulması zorunludur.
3. Kısım Sorumlu Elektrik Mühendisliği Hizmeti için; İşletme sorumluluğunu üstlenecek olan Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilen SMM belgesi ile elektrik yüksek gerilim tesisleri işletme sorumlusu belgesine sahip olacaktır. İlgili belgelerin isteklilerce teklif dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR