İZMİR ALİAĞA GAZ TÜRBİNLERİ VE KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

3 adet aracın sürücüsüz ve yakıtsız olarak 24 ay süreyle kiralanması hizmeti alınacaktır

İZMİR ALİAĞA GAZ TÜRBİNLERİ VE KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038125
Şehir : İzmir / Aliağa
Yayınlandığı Gazeteler

ALİAĞA EKSPRES 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/387259
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Şartnamede ayrıntıları verilen; 1 adet sedan binek otomobil 1 adet camlı van hafifi ticari araç 1 adet çift sıra kabinli kamyonet olmak üzere toplam 3 adet araç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü / Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET BİNEK TİPİ SEDAN OTOMOBİL,1 ADET MİNİ CAMLI VAN HAFİF TİCARİ ARACIN VE 1 ADET ÇİFT SIRA KABİNLİ KAMYONET OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 ADET ARACIN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK 24 AY SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ İŞL.MÜD.

1 Adet Binek Tipi Sedan Otomobil,1 Adet Mini Camlı Van Hafif Ticari aracın ve 1 Adet Çift Sıra Kabinli Kamyonet olmak üzere toplam 3 adet aracın sürücüsüz ve yakıtsız olarak 24 ay süreyle kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/387259

1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ İŞL.MÜD.
b) Adresi : GEMI SÖKÜM YOLU AYGAZ CAD. No:2 35800 ALİAĞA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2326161901 - 2326162551
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 1 Adet Binek Tipi Sedan Otomobil,1 Adet Mini Camlı Van Hafif Ticari aracın ve 1 Adet Çift Sıra Kabinli Kamyonet olmak üzere toplam 3 adet aracın sürücüsüz ve yakıtsız olarak 24 ay süreyle kiralanması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede ayrıntıları verilen; 1 adet sedan binek otomobil 1 adet camlı van hafifi ticari araç 1 adet çift sıra kabinli kamyonet olmak üzere toplam 3 adet araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.10.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.08.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü / Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Araçlar; 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı ve T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre hazırlanan 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete ve 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikteki belirtilen şartlara uyacaktır. Ayrıca Yüklenici işini ifa edebilmesi için, ihale dokümanında yer almayan ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayınlanan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda zorunlu kılınan K1 veya K2 taşıma yetki belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilcek olup en düşük iki teklif arasına girilmesi halinde istenecektir.
Söz konusu taşıma yetki belgeleri, belgeyi sunan istekli adına / unvanına düzenlenmiş olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu iş için ‘Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü personel, yolcu veya öğrenci taşıma işleri veya sürücülü, sürücüsüz araç veya iş makinesi kiralama işleri’ benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR