ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

27 kişilik araç ile personel taşıma hizmeti alınacaktır

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095176
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

KESİN KARAR 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/635561
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 Adet 27 kişilik küçük otobüs ile 3.228 sefer. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akkent Mah.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

9 Adet 27 kişilik araç ile personel taşıma işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:2019/635561

1-İdarenin

a) Adresi

:Akkent Mah.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:0 364 254 97 80 Faks:0 364 254 97 92

c) Elektronik posta adresi

:corumkcvz@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:https://EKAP.kik.gov.tr./EKAP/

2-İhale Konusu Hizmetin

:

a) Niteliği, türü ve miktarı

:9 Adet 27 kişilik küçük otobüs ile 3.228 sefer. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer

:L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

c) Süresi

:İşe başlama tarihi 01.01.2020,işin bitiş tarihi 31.12.2020

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Akkent Mah.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:30.12.2019 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin,ruhsat vb.belgeler
D2 Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre,tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.
4.2.Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1.İş Hacmini Gösteren Belgeler:
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu
b)Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler.
Bu belgelerin birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25 inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yerli istekli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar,son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Tek bir sözleşmeye dayalı özel veya kamu sektöründe yapılan şehir içi veya şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14-Diğer Hususlar:
İhale,kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR