İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ

15 Ay süreli görüntüleme hizmeti alınacaktır

İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114774
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 12.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/9582
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Man. Rezonans (MR) Çekim Hiz.-3.904.875,00 Puan Man. Rezonans (MR) Raporlama Hiz.-37500 Tetkik Bilg. Tomografi (BT) Çekim Hiz.- 991.237,5 Puan Bilg. Tomografi (BT) Raporlama Hiz.-11250 Tetkik Dijital Röntgen (DR) Çekim Hiz.-18065 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altayçeşme Mh. Çamlı Sk. A Blok No:18 B Blok No:20 Maltepe/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

15 AY SÜRELİ GÖRÜNTÜLEME (MR-BT-DR) HİZMETİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ-MALTEPE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


15 AY SÜRELİ GÖRÜNTÜLEME (MR-BT-DR) HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/9582

1-İdarenin

a) Adresi : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. A Blok No:18 B Blok No:20 34843 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164597770 - 2164575549
c) Elektronik Posta Adresi : maltepedevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Man. Rezonans (MR) Çekim Hiz.-3.904.875,00 Puan Man. Rezonans (MR) Raporlama Hiz.-37500 Tetkik Bilg. Tomografi (BT) Çekim Hiz.- 991.237,5 Puan Bilg. Tomografi (BT) Raporlama Hiz.-11250 Tetkik Dijital Röntgen (DR) Çekim Hiz.-18065 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi - Altayçeşme Mh. Çamlı Sk. A Blok No:18 B Blok No:20 Maltepe/İST.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 15(on beş) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Altayçeşme Mh. Çamlı Sk. A Blok No:18 B Blok No:20 Maltepe/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’na dayanarak yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren cihazların imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınması zorunludur. Yüklenici, lisansa esas radyasyon kontrollerini takiben hazırlanan rapor neticesinde lisanslanmaktadır. Lisans alana dek Radyasyon uygulaması yapılan yerler faaliyette bulunamayacağı için, yüklenici lisans belgesini işe başlama aşamasında idareye ibraz etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde, sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 10 yılı geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
Ancak, hizmet alımı süresince tüm güncel tetkiklerin yapılmasına yönelik teknik şartnamelere hüküm konulması, cihaz için yedek parça taahhüdünün verilmesi ve cihazın son iki yılında up-time süresinin %95 ve üzerinde olması kaydıyla IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi) veya ICRT (intrakaviter radyoterapi) veya IGRT (görüntü kılavuzluğunda radyoterapi) LİNAC, Bilgisayarlı Tomografi ile Magnetik Rezonans(MR) Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ve Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT),Gama Kamera ,SPEC-BT hizmet alımı ihalelerinde cihazın 10 yaş sınırı sözleşme süresi sonunda 13 yılı geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.
2- Yüklenici, kurulacak tüm cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen ve ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB yada ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
Ancak teklif edilen tüm cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden istekliler;
- İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeleri,
- Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri,
- Sertbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biri ile birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
- İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE vb. belgeler ihale dosyasında sunacaktır.
3- İstekliler teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların marka ve modelini belirterek Teknik Şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini" onaylanmış olarak ihale dosyasına sunacaktır.Kullanılacak cihazlara ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar (Katalog, broşür v.b.) sunulacaktır.
4- Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tek sözleşmeye dayalı her türlü Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi B Blok 6. Kat Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR