RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

Okul ve cami inşaatı, çevre düzenleme, altyapı ve peyzaj işleri yaptırılacaktır

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188664
Şehir : Rize / Güneysu
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 09.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Betonarme Binalar (Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokul ) ve Cami Çevre Düzenleme, Altyapı ve Peyzaj İşleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Rize İli Güneysu İlçesi Adacami Mah.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
RTEÜ Geliştirme Vakfı
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

“Güneysu Konakları Anasınıfı, İlkokul, Ortaokulu ve Camii İnşaatı İle Çevre Düzenleme, Altyapı ve Peyzaj İşleri” yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi :RTEÜ Geliştirme Vakfı Piriçelebi Mah. Palmiye Sok. No:4 RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 0 464 212 06 20 – 0 532 626 92 74 (Proje Amiri)
c) Elektronik posta adresi :iletisim@rteuvakfi.org.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Betonarme Binalar (Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokul ) ve Cami
Çevre Düzenleme, Altyapı ve Peyzaj İşleri
b) Yapılacağı yer :Rize İli Güneysu İlçesi Adacami Mah.
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 730 takvim günüdür
3 – İhale evrakının
a) Teslim edileceği yer :RTEÜ Geliştirme Vakfı
b) Tarihi ve saati :22.07.2020-15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterlerine ilişkin bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri,
4.1.3. Karma (Okul götürü bedel, Cami götürü bedel, Çevre düzenleme birim fiyatlı ) ihale teklif mektubu,
4.1.4. Geçici teminat,
4.1.5. RTEÜ Geliştirme Vakfı yönetici veya temsilcilerinden alınan Yer Görme Belgesi,
4.1.6. İhale konusu işte altyüklenici çalıştırılmayacaktır.
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.1.8. İhale konusu anaokulu, ilkokul, ortaokul, cami ve şadırvan yapımı projesindekine benzer son 5 (beş) yıl içerisinde, Rize yöresel mimarisine uygun dış cephe taş ve ahşap kaplamalı inşaatı tek bir ihale içerisinde en az 60.000 m2 yapmış olmak ve bunu tevsik eden belgeleri sunmak.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
4.2.1.1. 7.500.000,00 TL (yedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)’dan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2 2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 (üç) yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 4.2.2.1.
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 (üç) yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
4.2.3. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu 3 (üç) kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri son 3 (üç) yılın tamamında ayrı ayrı sağlaması şartı aranacaktır

4.2.4. İş hacmini gösteren belgeler:
4.2.4.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 (üç) yıla ait, aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan belgeleri sunması gerekmektedir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2017-2018-2019) Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş veya vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Yİ-ÜFE endeksleri kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının her yıl için en az 120.000.000,00 TL olması gerekmektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son 5 (beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk mühendislik veya mimarlık diploması kabul edilmeyecektir.
4.4.3. İsteklilerin kendi bünyelerinde anahtar teknik personel olarak aşağıdaki personel bulunacaktır. Personellerin tamamı ihale konusu işe benzer işlerde çalışmış olacaktır. Ayrıca; unvanı verilen personel son 6 (altı) aydan beri şirket bünyesinde çalışıyor olacak ve çalıştıklarını SGK kayıtları ile belgelendirecektir. İhale teklif dosyasında bunu gösteren belgeler tevsik edilecektir.
a. 1 adet Proje Müdürü İnşaat Mühendisi veya Mimar (20 yıl iş tecrübesi olacak)
b. 2 adet Şantiye Şefi ve Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi (en az 10 yıl iş tecrübesi olacak)
c. 1 adet Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi (en az 5 yıl iş tecrübesi olacak)
d. 1 adet Saha Mühendisi Makine Mühendisi (en az 5 yıl iş tecrübesi olacak)
e. 1 adet Saha Mühendisi Harita Mühendisi (en az 5 yıl iş tecrübesi olacak)
f. 1 adet Saha Mühendisi Jeoloji Mühendisi (en az 10 yıl iş tecrübesi olacak)
5. Makine ve teçhizat yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İsteklilerin kendi malı olması gereken makine ve teçhizat aşağıdaki listede verilmektedir:
a. 1 adet Paletli Ekskavatör (gücü en az 380BG)
b. 1 adet Paletli Ekskavatör (gücü en az 200BG)
c. 4 adet Damperli Kamyon (gücü en az 300kW)
d. 1 adet Tek Tamburlu, Demir Merdaneli Vibrasyonlu Silindir (gücü en az 140BG)
e. 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör (gücü en az 160BG)
t. 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici (gücü en az 200BG)
g. 1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (gücü en az 100BG)
h. 1 adet Lastik Tekerlekli Teleskobik Forklift (gücü en az 100BG) ı. 1 adet Mobil Vinç ( gücü en az 200 kW)
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve satın alınabilir. Doküman bedeli 5.000,00 TL (beşbinTürkLirası) dir. 9 - Teklifler, ihale evrakının teslim edileceği tarih ve saate kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın adresine elden teslim edilecektir. İhale komisyonu tarafından değerlendirme yapılıp sonuç 24.07.2020 tarihinde açıklanacaktır.
10. İstekliler tekliflerini Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul ve Cami yapımı için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, çevre düzenleme, altyapı ve peyzaj işleri için ise teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
11. İstekliler teklif 2.250.000,00 TL (ikimilyonikiyüzellibin Türk Lirası) tutarında geçici teminatvereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
13. Konsorsiyum veya ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Diğer Hususlar;
14.1. İhale, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmayacak olup, İdare işi isteklilerden istediğine vermekte serbesttir.
14.2. Vakıf tarafından hem istekli firma (gerçek veya tüzel kişi) hem de ortakları (gerçek veya tüzel kişi) hakkında güvenlik soruşturması yapılacak olup, güvenlik soruşturması sonucu istekli firma veya ortaklarından biri Vakıf tarafından olumsuz görülmesi halinde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
14.3. İstekli firma (gerçek veya tüzel kişi) veya ortaklarının (gerçek veya tüzel kişi) bankalar nezdinde vadesi gelmiş çeklerinden veya kredi taksitlerinden ödenmemiş olanları varsa teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR