KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963277
Şehir : Kırıkkale

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/523 Esas
Tebligat Konusu
:
ABDULLAH VARANKAYA ZÜMRÜT MEFRUŞAT
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/523 Esas

Davacı , ABDULLAH VARANKAYA ZÜMRÜT MEFRUŞAT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Kırıkkale Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 885 Sicil nolu, VD:39886437020 numarasında kayıtlı ABDULLAH VARANKAYA ZÜMRÜT MEFRUŞAT hakında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanunun 288/2. maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı şirket hakkında 12/12/2018 günü itibariyle konkardato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, Şeref AKBAL geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK nun 288/2.maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir.
"İİK.'nun 206/1 sırasındaki haklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Kanundan doğan vergi ve her türlü harç, ceza ile SGK alacakları (prim, idari para cezalan dahil) ile ilgili takipler dahil olmak üzere, hangi nedene dayanırsa dayansın şirket aleyhine takip yapılmamasına, haciz, ihtiyati haciz, e-haciz, ihtiyati tedbir, satış, muhafaza işlemleri uygulanmamasına, evvelce yapılmış olan tüm takiplerin durdurulmasına, muhafaza altına alınmış menkul olması halinde İADESİNE,
Şirket hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış ve yapılacak tüm icra takiplerinde satışlarının durdurulmasına, rehinli menkullerin muhafazasının DURDURULMASINA,
Şirketin tüm kurumlar ve şirketler nezdindeki hak ve alacaklarının 3. kişilerce haciz, muhafaza ve tahsil edilmesinin önlenmesi ve evvelce yapılmış takiplerden üzerine haciz konulan hak ve alacaklar da dahil olmak üzere tüm hak ve alacaklarının şirkete ÖDENMESİNE,
Şirketin takip borçlusu olduğu takiplerde kendisi aleyhine veya 3. şahıs konumunda olduğu takiplerde kendisine yönelik 89/1 haciz ihbarnameleri ile İİK 78. maddesi çerçevesinde doğmuş ve doğacak alacakların haczi talebini ihtiva eden haciz müzekkerelerinin gönderilmesi ile takas, mahsup ve hapis haklanın kullanılmasının tedbiren önlenmesine, şirketlerin bankalar nezdindeki teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin tedbiren durdurulması zımnında yargılama neticesine kadar TENSİBEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE," karar verildiği;
Yine mahkememizin 06/03/2019 tarihli ara kararı ile Abdullah VARANKAYA Zümrüt Mefruşat'ın uzatılmasına karar verildiği, bu itibarla konkordato komseri olarak atanan Şeref AKBAL'ın iki aysüre ile görevine devam etmesine karar verilmiştir.
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri" hususları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR