AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127948
Şehir : Afyonkarahisar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/358 Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
• KRAL Tuğla Maden Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


(Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/358 Sayılı Dosyası)

Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4143 numarasında kayıtlı "Ali İhsan Paşa Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:224-A/A Afyonkarahisar" adresinde faaliyet gösteren KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ'ne Afyonkarahisar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/358 sayılı dosyasında, 02/12/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve Konkordato Komiseri olarak görev yapmak üzere Döndü BOZAN ve Mehmet CANBAY'ın atanmalarına karar verilmiştir.
Yukarıda unvanı yazılı şirkette alacaklı olanların alacaklarını;
-Alacaklarını dayanaklarını gösteren belgeler (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) de ekli olarak Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK.m.299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Aşağıda yazılı adrese şahsen, kargo yolu ile ya da iadeli taahhütlü olarak bildirerek kaydettirebilecekleri,
Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişilerinse noter onaylı imza sirkülerinin; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracaklarının Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği,
-Alacak kaydı sırasında, 02/07/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,
-Alacağa faiz işletilmişse ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının, (Kanunun kaydına imkân tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin;
-Yabancı para alacaklılarında, alacağın hangi tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin, gösterilip inceleme ve denetimine elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu, İİK. m.299 f. l c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı;
Ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan bildirimlerin dikkate alınmayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ'nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Bildirim Yapılacak Adres:
1-Avukat DÖNDÜ BOZAN- İstiklal Mah. Lale Sok. Adalet İş Merk. K:3D:15 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Konkordato Komiseri
Döndü BOZAN
Konkordato Komiseri
Mehmet CANBAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR