SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara davet

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112289
Şehir : Sakarya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/701 Esas
Tebligat Konusu
:
• ÖZTURAN Petrol Gıda Otomativ İnşaat Sanayii ve Ticaret şirketi • Yunus Turan • Mustafa Turan
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/701 Esas

(Özturan Petrol Gıda Otomativ İnşaat Sanayii ve Ticaret şirketi ile Yunus Turan ve Mustafa Turan şirketleri alacaklılarına, konkordato komiser heyetine alacaklarını bildirmeye davet ilanı)
Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/701 esas sayılı dosyasında, Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 31934 ticaret sicil/dosya numaralı borçlu Özturan Petrol Gıda Otomativ İnşaat Sanayii ve Ticaret şirketi ile Yunus Turan ve Mustafa Turan şirketleri 25/12/2019 tarihinden başlamak üzere 1 (BİR) yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilerek konkordato komiser heyeti olarak Selahattin Karabınar, Habib Yıldız ve Ali Taş görevlendirilmiştir.
2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince Özturan Petrol Gıda Otomativ İnşaat Sanayii ve Ticaret şirketi ile Yunus Turan ve Mustafa Turan Şirketleri'nden alacağı bulunan alacaklıların;

1-Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2-Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,

3-Rehinli alacaklar hariç olmak üzere adi alacaklı olanların alacak miktarlarının, rehili alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklılarının alacak miktarının,

4-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin,

5-Kamu alacaklıları ile rehinli alacaklıların kesin mühletin verildiği tarih olan 25/12/2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İş bu ilanın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ESENTEPE KAMPÜSÜ SERDİVAN SAKARYA adresine ALİ TAŞ adına alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri İİK 299 maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.

Prof.Dr.Selahattin Karabınar
İ.Ü. İktisat Fak. Maliye Böl.
Mali Hukuk Bilimdalı Muh.

Prof.Dr.Habib Yıldız
İ.Ü. İktisat Fak. İşletme Böl
Finansman Bilimdalı

Doç.Dr.Ali Taş
SAÜ İşletme Fak
İşletme Bölümü
Yönetim ve Org. Bilimdalı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR