İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden alacaklılara çağrı

İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997545
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 17.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/255 Esas
Tebligat Konusu
:
NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
ESAS NO : 2018/255 Esas

NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ (T.C.No: 23515818700 ) KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

İnegöl 2.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/255 E. sayılı dosyasında, T.C.No: 235l5818700 NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ isimli şahısa 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 15. maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 16 Mart 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, SMMM Nilgün KARAKAŞ Kesin Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir.
T.C No: 23515618700 NADİYE ULUDOĞAN YILDIZ'dan alacaklı olanların, Konkordato Kesin süreye geçiş tarihi olan 16 Mart 2019 tarihi itibari ile alacaklarını,
1. Kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya alacaklı tarafından "Aslı Gibidir" onaylı suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
3. Alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 18.03.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Varsa Konkordato geçici süresi içinde teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını,
5. Yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğu,
İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin "SMMM Nilgün KARAKAŞ, Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire:14 Osmangazi BURSA"adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:30-17:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekaletname örneği ibrazının gerekli olduğu,
Alacak kaydının: varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, "SMMM Nilgün KARAKAŞ, Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş tş Hanı No:32 Kat: 2 Daire: 14 Osmangazi BURSA"adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
İİK m.299 f.l c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.


Komiserlik Adresi:
Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire: 14 Osmangazi BURSA
KOMİSER BİLGİLERİ
SMMM Nilgün KARAKAŞTel: 0506 399 42 19
Adres: Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokak Onurtaş İş Hanı No:32 Kat:2 Daire: 14 Osmangazi BURSA
E-mail: smmm.nilgunkarakas@outlook.com
KESİN KONKORDATO KOMİSERİ
SMMM Nilgün KARAKAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR