MEHMET ATASOY

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

MEHMET ATASOY

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048061
Şehir : Ankara / Elmadağ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/908 Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
Mehmet ATASOY
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
(2018/908 E.)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
Dosya No: Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/908 Esas Sayılı Dosyası,

Hakkında 16.05.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden Mehmet ATASOY’un (T.C.Kimlik No: 11284137726), Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/908 E. sayılı dosyasında, 16.05.2019 tarihinden başlamak üzere, 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Av.Ali Çelikkaya ve Aslıhan Seyhan’dan oluşan heyetin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda ünvanı yazılı Mehmet ATASOY (T.C.Kimlik No: 11284137726)’dan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince,Harçlar Kanunu 1 Sayılı Tarife’de gösterilen 73,10-TL masaya katılma harcının yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte işbu İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Dar Deresi Sokak No:8 Elmadağ/ANKARA” adresine, tatil günleri hariç, 09:00-17:00 saatleri arasında, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 07/12/2018 tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki, T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince, ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin, yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.
Alacaklı olanların alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini on beş gün içinde aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak PTT aracılığı ile bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 290’uncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299’uncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ
Ali Çelikkaya Aslıhan Seyhan

Alacak Bildiriminin Yapılacağı Adres:
Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Dar Deresi Sokak No: 8 Elmadağ/ANKARA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR