MESAN ASANSÖR MÜH.İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiser Heyetinden alacaklıları beyana davet ilanı

MESAN ASANSÖR MÜH.İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024190
Şehir : İstanbul / Esenyurt

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1084 Esas
Tebligat Konusu
:
Mesan Asansör Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Murat GİRGİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

(BAKIRKÖY 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2018/1084 E. Sayılı Dosyası)


Davacılar:
1. Mesan Asansör Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Atatürk Mah. Cemal Gürsel Cad.No:5-7 Esenyurt /İSTANBUL,
2. Murat GİRGİN-Marmara Mah. Bayraktar Cad. Eston Deniz Evleri 42 Blk.No:2 İç Kapı No:1 Beylikdüzü/İSTANBUL

Yukarıda adresi ve unvanı belirtilen ticari şirket ve adresi belirtilen gerçek şahıs tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle; Davacı şahıs ve davacı şirket hakkında 10/04/2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere konkordato kapsamında bir yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup, Selçuk GÜVEN, İbrahim HAK, Fatih AYDIN Konkordato Komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde kesin mühlet kararı ve konkordato komiseri atandığının ilanına karar verilmiştir.
Yukarıda isim ve unvanı yazılan şirketlerden alacaklı olanların;
Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin, muaccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
Alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini,
Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü,

İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin ATATÜRK MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:5-7 ESENYURT / İSTANBUL adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,

Alacak kaydı sırasında, 14/11/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,

Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca ilan olunur.
İş bu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacağından, Kanunda öngörülen alacak bildirim süresi en son ilanın yapıldığı tarih itibariyle işlemeye başlayacaktır.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Selçuk GÜVEN İbrahim HAK Fatih AYDIN

Hukukçu Yeminli Mali Müşavir Mali Müşavir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR