İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara davet

İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063807
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Ticaret Mahkemesi.
Dosya Numarası
:
2018/316 Esas
Tebligat Konusu
:
• Konkordato talep eden : SERKAN GİRGİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERKAN GİRGİN (TC: 12671081196)


Konkordato Komiser Heyeti Tarafından
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANIDIR

İnegöl 1.Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi 2018/316 Esas sayılı dava dosyasında, İstiklal Mah. 3. Aydınlık Sk. No:29/1 İç Kapı No:3 Osmangazi-BURSA adresinde ikamet eden SERKAN GİRGİN (TC:12671081196)tarafından açılan Konkordato Davası nedeni ile ilgili mahkemece 26/04/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiştir. Kesin Mühlet sürecinde konkordato komiser heyeti olarak SMMM Neslihan KOÇAK ,Av. Arb. Hakkı Savunur SOĞANCI, SMMM Dilek YILDIZ görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İcra İflas Kanununun md 299/1 gereğince konkordato talep eden SERKAN GİRGİN (TC:12671081196)’den alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda,alacaklıların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet , mahkeme kararı vs.) aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni, çekişmeli olup olmadığını ,
3. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlettarihi olan 30/11/2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle, faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu),
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,
5- Yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden ayrı ayrı Türk Lirası karşılığının ne olduğunu ,
Belirtir şekilde ;İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, gerçek kişiler açısından kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi , tüzel kişiler açısından yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile, vekaleten başvuracak avukatlar açısından; vekaletname eklenerek iadeli taahhütlü posta yoluyla(İlan tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra Komiserliğimize ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.) yada şahsen Konkordato Komiserliğimizin; SMMM.DİLEK YILDIZ -Yenice Mah. Kasım Efendi Cad. Şehit Er İsmail Kut Sok. Karlıova İşhanı Kat:1 No:2 İnegöl-BURSA (Tel: 0542-2111580) adresine tatil günleri hariç 10:00-14:00 saatleri arasında bizzat şahsen başvurarak alacak kaydı yapılabileceği ,İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi bilinen-belli olan alacaklılara ayrıca tebliğ edileceği, ancak bu tebligat yapılacak alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı , alacaklarını süresinde bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ

SMMM.NESLİHAN KOÇAK

KONKORDATO KOMİSERİ

SMMM.DİLEK YILDIZ

KONKORDATO KOMİSERİ

AV. HAKKI SAVUNUR SOĞANCI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR