KUŞADASI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin tebliğ

KUŞADASI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153323
Şehir : Aydın / Kuşadası

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/397 ESAS
Tebligat Konusu
:
ŞENGEL İNŞAAT TAAH.TİC.SAN.VE İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ve AHMET MİRAÇ ŞENGEL
Tebligat Muhatabı
:
Hak sahipleri ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KUŞADASI
2.ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/397
İLAN

Davacı ŞENGEL İNŞAAT TAAH.TİC.SAN.VE İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ve AHMET MİRAÇ ŞENGEL tarafından mahkememize açılan konkordato talebi ile ilgili olarak; Kuşadası Ticaret Sicilinin merkez 9172 sicil numaralı ŞENGEL İNŞAAT TAAH.TİC.SAN.VE İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ile 13261077322 T.C. Kimlik numaralı davacı AHMET MİRAÇ ŞENGEL'in konkordato talepleri ile ilgili olarak mahkememizce geçici konkordato kararı ile 25/10/2019 tarihli dosya üzerinden ara karar ile konkordato kararının 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği bildirilerek buna ilişkin ilan daha önce yapılmıştır.Bu kez Mahkememizin 10/03/2020 tarihli duruşma ara kararında,

1-Talep eden davacıların talebinin kabulü ile Kuşadası Ticaret Sicilinin merkez 9172 sicil numaralı ŞENGEL İNŞAAT TAAH.TİC.SAN.VE İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ile 13261077322 T.C. Kimlik numaralı AHMET MİRAÇ ŞENGEL hakkında mahkememizin 11/12/2018 tarihli duruşmasında verilen 1 yıl kesin mühlet kararı ile mahkememizin 25/10/2019 tarihli dosya üzerinden ara kararı ile verilen 3 ay uzatma kararının 7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 304/2 maddesi gereğince 11/03/2020 tarihinden itibaren KESİN MÜHLET KARARININ 3 (ÜÇ) AY SÜRE İLE UZATILMASINA,

2-Ek kesin mühlet içerisinde geçici komiserin görevine devam etmesine,

3-Komiserin ek kesin mühlet içerisindeki İİK 290 ve devamı maddelerindeki yazılı maddeleri yerine getirmesine,

4-Ek kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294.maddesinin uygulanması ile;
İİK.287/1 maddesi gözetilerek, davacı şirketin İİK.nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacı şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller, taşıtlar ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DEVRİNİN ÖNLENMESİNE ilişkin tedbirin devamına,

7101 sayılı kanunla değişik İİK.nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin ve ek kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK.nun 294/1 maddesi uyarınca mühlet içinde davacı şirket aleylhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durması, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, İİK.nun 294/2 maddesi uyarınca İİK.nun 206 maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine ilişkin tedbirin devamına,

İİK.nun 295.maddesi gereğince ek mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağına ve rehinli malın satılamayacağına ilişkin tedbirin devamına,

Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza aldına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile yediemin olarak davacı şirkete tedbiren teslimine ilişkin tedbirin devamına,

Davacı tarafça verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin TEDBİREN ÖNLENMESİNE ilişkin tedbirin devamına,

İİK 297/1.maddesi uyarınca borçlu şirket tarafından imal edilen taşınmazların satışının komiserin izni ve mahkeme onayı ile yapılmasına, borçlu şirket tarafından bu maddeye uyulmaması halinde İİK 292/2 maddesi uyarınca komiserin yazılı raporu üzerine mahkemece kesin mühletin kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verilebileceğine,

5-Ek kesin mühlet verilmesine ilişkin kararımızın İİK 289/son maddesi uyarınca İİK 288 maddesinde belirtildiği şekilde ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,

6-Ek kesin mühlet içerisinde İİK 292/son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1.maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin ve ek kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla taktirde bulunularak duruşmanın açılmasına,

7-Konkordato komiserinin üç aylık raporunu sunduğunda rapor ile ilgili duruşmanın 11/06/2020 günü saat 11:00'da değerlendirilmesine.

8-İİK 293/1 maddesine dayalı ve kesin olarak karar verildiği, 7101 sayılı yasanın 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR