DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının tebliği

DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963966
Şehir : Manisa / Demirci

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/246 Esas
Tebligat Konusu
:
HASİBE TOPUZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DEMİRCİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/246
1-Mahkememizin 07/03/2019 tarihli duruşmasında alınan karar uyarınca; Konkordato Komiseri tarafından ibraz edilen raporlar ile konkordatonun başarıya ulaşması imkanının mümkün olduğu bildirilmiş olmakla ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak İİK 289/3 gereğince Demirci Şöförler Odası'nın 45/157206 esnaf sicil nosunda kayıtlı, 63*******98 T.C. kimlik numaralı HASİBE TOPUZ'a 07/03/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-Davacının İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerinin alınmasına, bu kapsamda davacının mahkemenin izni dışında rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
3-İİK'nın 294. 295. 296. ve 297.maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
4-Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden DURDURULMASINA
5-Davacının işletme konularına ilşkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizatve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacıya tedbiren TESLİMİNE,
6-İİK'nın 206.maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi nedeniyle takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
7-Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294. maddesinin uygulanmasına, ayrıca tüm ihtiyati tedbirlerin kesin mühlet içerisinde devamına,
8-İİK mad. 289/4 gereğince ve 02/06/2018 tarih ve 30439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Alacaklılar Kurulu Oluşturulmasına dair Yönetmelik hükümleri gereğince kurulması zorunlu olduğu anlaşılmakla kesin mühlet içerisinde inceleme yapılarak konkordato komiserinin görüşü de alınmak suretiyle alacaklılar kurulu oluşturulmasına,
9-Yukarıda belirtilen kesin mühlet kararına karşı alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde konkordato talep eden davacının alacaklılarının dilekçeyle itiraz ederek kesin konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR