ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153032
Şehir : Elazığ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/42 Esas
Tebligat Konusu
:
MAHMUT DEMİR
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/42 Esas
KARAR NO : 2020/53
Davacı MAHMUT DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-Dosya kapsamı ve geçici ve nihai komiser raporları dikkate alınarak İİK.nun 289.maddesi gereğince davacı Mahmut Demir yönünden 19/02/2020 tarihi saat 11:00'den itibaren 1 YIL KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,

-Tacir davacının iş ve işlemlerine nezaret etmek üzere ve kesin mühlet süresince birlikte ilzama yetkili olmak üzere kesin mühlet komiseri olarak komiserin görevinin devamına,

-Konkordato komiserinin emek ve mesaisi dikkate alınarak aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, ücretin her ayın en 7.sine kadar komisere ödenmesine veya mahkeme veznesine depo edilmesine,

-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin aynen devamına,

-Kesin mühlet verildiğine ilişkin kararın İİK.nun 288 maddesi gereğince ilanına,

-Kesin mühlet verildiğine ilişkin kararın İİK.nun 288 maddesi gereğince ilgili yerlere bildirilmesine,

-Komiser tarafından düzenlenen son nihai raporun hazır olan ve olmayan müdahil ve davalılara tebliğe çıkartılmasına,

-Konkordato komiseri tarafından sunulan raporun hazır bulunan taraf vekillerine ve müdahil vekillerine rapora karşı beyanda bulunmak üzere iki hafta süre verilmesine,

-Davacıların borçlu oldukları kişilerin sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak alacaklılar kurulunun oluşturulması konusunda iki haftalık süre içinde komiserin görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulması gerektiği hususunda komiser raporunun sunulmasından sonra alacaklılar kurulu oluşturulması konusunda bir haftalık süre içinde mahkememizce ayrıca bir karar verilmesine,

-Komiser heyeti tarafından davacıların mali durumu ve konkordato görüşmeleri hakkında her üç ayda bir rapor hazırlanarak mahkememize sunulmasının istenmesine, üç aylık ara dönemleri dışında davacı hakkında yapılacak önemli işlerin bulunması halinde mahkememize ayrıca rapor sunulmasının istenmesine,

-Kesin mühlet içinde komiser heyeti raporlarında İİK.nun 291 ve 292. Maddelerinde sayılan durumların mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde mahkememizce kesin mühletin kaldırılması ve iflasın açılması hususunda değerlendirme yapılmasına,

-Dosyada yapılması gereken ilan, müzekkere, komiser heyeti ücreti vb.masrafların gider avansından karşılanmasına, gider avansında eksik olan kısmın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın davacı tarafça önceden dosyaya depo edilmesine karar verilmiştir. 19/02/2020

DAVACI : MAHMUT DEMİR - 12074822310 Ulukent Mah.Yalçın Sk.No:23/2 ELAZIĞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR